כספי הפנסיה – יותר במניות ויותר בחו"ל

כספי הפנסיה – יותר במניות ויותר
בחו"ל


 כיצד מושקעים כספי הפנסיה שלנו ?

 בסוף שנת 2023 נוהלו במסגרת קרנות פנסיה מקיפות חדשות כספים בהיקף של
728 מיליארד ₪, לעומת 188 מיליארד ₪ אשר נוהלו בקרנות פנסיה מקיפות עשור קודם לכן.


היקף הכספים המושקעים בקרנות פנסיה מקיפות גדל לאורך כל העשור, לאור רוח גבית שהעניקה רשות
שוק ההון לקרנות הפנסיה על מול תוכניות פנסיוניות אחרות, קופות גמל וביטוחי מנהלים
. הגידול בהיקף הכספים נבע מהפקדות אשר עלו מידי שנה על המשיכות ותשואות חיוביות
במרבית השנים. למעט שנת 2022 בה קרנות הפנסיה סבלו מהפסדים הרי בכל אחת מן השנים
האחרות, לאורך העשור האחרון, היו רווחים.


היקף הכספים המנוהל בקרנות פנסיה הלך וגדל במקביל לשינויים גדולים שהתרחשו באופן ניהול
ההשקעות של הכספים הפנסיוניים. בבסיס השינויים הפניית חלק גדול יותר ויותר מן
הכספים אשר נחסכים בתוכניות פנסיוניות לשוק ההון וזה במקום הבטחת תשואה הניתנת על
ידי המדינה. הקטנת הנפקת אגרות חוב המיועדות לקרנות פנסיה וביטולן לחלוטין עבור
קופות גמל ופוליסות ביטוח בוצע במקביל לשחרור מגבלות שחלו על ניהול השקעות כספי הפנסיה,
הגדילו את דרגות החופש של מנהלי הכספים
הפנסיוניים, שהחלו להשקיע במגוון גדול יותר ויותר של מכשירי השקעה.

בחינת השקעות הכספים הפנסיוניים לאורך העשור מצביעים על מספר מגמות:


גידול בשיעור ההשקעה למניות:

נכון לסוף שנת 2013 חדשות הסתכם שיעור החשיפה למניות ב- 31.56% ובסוף שנת 2023 עמד
שיעור החשיפה למניות ב- 44%.


גידול בשיעור ההשקעה בחו"ל:


שיעור החשיפה של קרנות הפנסיה לחו"ל כמעט והוכפל במהלך העשור האחרון.


שיעור החשיפה של קרנות הפנסיה המקיפות החדשות לחו"ל עמד בסוף שנת 2013 על  26.86%
וזו גדלה לכדי 46% בסוף שנת 2023.

שעור חשיפה לחו"ל של קרנות הפנסיה - אסטרייכר

מגוון מסלולי השקעה:


לאורך העשור האחרון החלו החברות המנהלות תוכניות פנסיוניות להרחיב את מגוון מסלולי
ההשקעה המוצעים לציבור החוסכים. בין השאר ניתן כיום לזהות מסלולי השקעה מנוהלים,
כאלה הנוקטים באסטרטגית השקעות אקטיבית וגם מסלולי השקעה פאסיביים, אשר במסגרתם
נעשה מעקב אחר מדדי שוק ספציפיים או מגוון של מדדים.


אם עד לפני עשור לא הוצעו כלל על ידי קרנות הפנסיה מסלולי השקעה פאסיביים, הרי בשנים
האחרונות הן בעקבות יוזמת החברות המנהלות והן בעקבות הנחיות של  רשות שוק ההון
החלו הגופים המוסדיים להציע יותר ויותר מסלולי השקעה פאסיביים. נכון לסוף שנת 2023
כמעט 6% מכספי קרנות הפנסיה המקיפות נוהלו במסלולי השקעה פאסיביים כאשר במסגרת מסלולי
השקעה עוקבי מדד
S&P500 נוהלו נכון לסוף שנת 2023 כספים בהיקף של 34 מיליארד ₪, המהווים כמעט 5% מכלל הכספים
בקרנות פנסיה מקיפות חדשות.


איציק אסטרייכר


אסטרייכר סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ