פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני

כל האמור להלן מתיחס לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),
התשס"ה - 2005.
המאמר מתאר את התנאים לקבלת רישיון יועוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני.

חובת רישוי
מי שעוסק בייעוץ פנסיוני חייב להיות בעל רשיון יועץ פנסיוני.
מי שעוסק בשיווק פנסיוני חייב להיות אחד מאלו:
  • בעל רישיון סוכן ביטוח, שנקרא בחוק זה "סוכן ביטוח פנסיוני".
  • בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, שהוא עובד של חברה מנהלת של קופת גמל או קופת ביטוח.
  • חברה מנהלת של קופת גמל או קופת ביטוח, שמי שעוסק בשמם בשיווק פנסיוני הינם סוכן ביטוח פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני.

תנאים למתן רישיון יועץ פנסיוני
אדם המבקש לקבל רשיון יועץ פנסיוני צריך לעמודבתנאים הבאים:
    הוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי
    הוא לא הורשע בעבירה
    עמד בבחינות מקצועיות
    השלים התמחות
כמו כן ניתן לקבל רישיון יועץ פנסיוני לשותפות ולחברה.
אדם לא יקבל רישיון יועץ פנסיוני אם הוא אחד מאלה:
    סוכן פנסיוני (מי שרשאי לעסוק בשיווק פנסיוני)
    גוף מוסדי : מי שקיבל רשיון מבטח (חברת ביטוח) ומי שקיבל רשיון לעסוק בניהול קופות גמל.
    סוכן ביטוח
    משווק השקעות (משווק תוכניות שאינן פנסיוניות כמו קרנות נאמנות, ניירות ערך)
    מי ששולט או מחזיק יותר מעשרה אחוזים באחד מהגופים לעיל.
    ארגון מעבידים
    מי שנשלט או מועסק בידי אחד מהגופים לעיל.

תנאים למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני
אדם המבקש לקבל רשיון סוכן שיווק פנסיוני צריך לעמודבתנאים הבאים:
    הוא בגיר, אזרח או תושב ישראלי
    הוא לא הורשע בעבירה
    עמד בבחינות מקצועיות
    השלים התמחות
אדם לא יקבל רשיון סוכן שיווק פנסיוני אם הוא אחד מאלה:
    יועץ פנסיוני
    יועץ השקעות
    מועסק על ידי מי שאינו רשאי לקבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני

מתן ייעוץ פנסיוני ע"י בנק.
בנק יקבל רשיון יועץ פנסיוני אם עמד בתנאים הבאים:
    הבנק הינו מסוג התאגידים הבנקאיים הרשאים לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי הוראות חוק הבנקאות (רישוי).
    הבנק עומד במגבלות של אחוזי שליטה על:
        חברות ביטוח
        חברה מנהלת (העוסקת בניהול קופות גמל)
        קרנות נאמנות
        תאגיד שהינו יועץ פנסיוני
    מתן הרשיון אינו פוגע מהותית בתחרות בתחום הבנקאות והייעוץ הפנסיוני.
הייעוץ הפנסיוני ינתן בבנק.
הבנק לא יתקשר עם נציגות עובדים לצורך מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני