פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

התקשרות יועץ פנסיוני עם גוף מוסדי ועם מעביד

כל האמור להלן מתיחס לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),
התשס"ה - 2005.
המאמר עוסק באפשרות הניתנת ליועץ פנסיוני לקבל עמלות הפצה מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות
הגמל עבור מוצרים פנסיוניים שהוא מוכר למקבל הייעוץ.

הגבלות לעניין ביצוע עסקה בין לקוח לבין גוף מוסדי
יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני לא יבצע בעבור לקוח עסקה עם גוף מוסדי ולא יתווך בין לקוח לבין גוף מוסדי,
אלא אם כן קיים בין היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני, לפי העניין, לבין הגוף המוסדי, הסכם בכתב.

איסור התקשרות של יועץ פנסיוני בהסכם חריג
יועץ פנסיוני לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של היועץ הפנסיוני,
שאינו בתנאי שוק או העשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות היועץ הפנסיוני, רכושו או התחייבויותיו,
אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של הממונה,
ואם היועץ הפנסיוני הוא תאגיד בנקאי - גם של המפקח על הבנקים.

קבלת תמורה בידי יועץ פנסיוני מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג,
או לפי הסכם חריג שאושר כאמור,
היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של יועץ פנסיוני בנושאי חובת אימון, חובת זהירות וניגוד עניינים.

תמריצים ועמלות בקשר עם ייעוץ פנסיוני
יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה
במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:
 • שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח, כפי שנקבע בהסכם.
 • עמלת הפצה הנגבית מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה
  לגביו עסקה בעבור הלקוח, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה
  הסכים, מראש ובכתב, לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה.
יועץ פנסיוני לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו,
אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני,
או בהתחשב בזהות הגוף המוסדי שיש לו זיקה למוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ כאמור.

גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני
או בקשר עם ביצוע עסקה למעט תשלום עמלת הפצה.

הגבלות לענין התקשרות יועץ פנסיוני
יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, במפורש או במשתמע,
לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים
או מיוצג על ידו, לפי הענין, אלא בהתקיים כל אלה:
 • היועץ הפנסיוני אינו תאגיד בנקאי
 • ליועץ הפנסיוני אין קשר עסקי כלשהו עם המעביד או עם ארגון המעבידים.
 • תשלום שכר והחזר הוצאות ליועץ הפנסיוני בשל מתן הייעוץ הפנסיוני לעובד, המשולם בידי מעביד או בידי ארגון מעבידים,
  ישולם ישירות מהמעביד או ארגון המעבידים ליועץ הפנסיוני, ולא ישולם מתוך הסכומים המועברים
  לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או מתוך הסכומים הצבורים בחיסכון כאמור.
 • המעביד או ארגון המעבידים אינו זכאי לטובת הנאה מאת היועץ
  הפנסיוני בקשר עם הייעוץ הפנסיוני, ולא קיבל מהיועץ הפנסיוני טובת הנאה כאמור.
 • ההסכם שבין היועץ הפנסיוני לבין המעביד כולל הוראה ולפיה
  המעביד או ארגון המעבידים לא יתערבו בתוכן הייעוץ הפנסיוני
  שנותן היועץ לעובדים, ולא יחייבו את העובדים לקבל ייעוץ פנסיוני באמצעות אותו יועץ פנסיוני.

יועץ פנסיוני לא יהיה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם
עובדיו, ולא יתקשר לענין ביטוח כאמור.


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני