פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

חובות של יועץ פנסיוני וסוכן פנסיוני

כל האמור להלן מתיחס לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),
התשס"ה - 2005.
המאמר מתאר את החובות החלים על יועץ פנסיוני ועל סוכן פנסיוני כלפי הלקוח.

חובת אימון
בעל רישיון (יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני) יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את עניניו האישיים
או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.
סוכן פנסיוני יכול להמליץ על מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו, ואין בזאת סתירה לחובת האימון, בתנאי
שהתאים את השרות לצורכי הלקוח.

חובת הזהירות
בעל רישיון (יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני) ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה
נוהג בהן בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו.

ניגוד ענינים
נודע לבעל רישיון יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח,
בין לענין ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לאותו לקוח ובין לעניין ביצוע עסקה בעבור הלקוח,
חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח, בכתב, על קיום ניגוד הענינים,
ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, אלא אם כן הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב,
ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה עסקה.
זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד ענינים בינו ובין הלקוח.

גילוי נאות
בעל רישיון של יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני הניתן על ידו,
ולעניין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני גם:
 • יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט בולט וברור או באופן אחר
  כפי שהורה הממונה, את דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני,
  וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני.
 • יגלה ללקוח בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח
  לפני תחילת השיווק הפנסיוני, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו את
  האמור לעיל ואת הזיקה שיש לו למוצרים פנסיוניים שלגביהם
  הוא עוסק בשיווק פנסיוני ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים פנסיוניים.

חובת סודיות של יועץ פנסיוני וסוכן פנסיוני
בכפוף להוראות כל דין או להסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות
כלפי אדם שצוין באותו הסכם, ישמור בעל רישיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו,
לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס
לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.

איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ פנסיוני
יועץ פנסיוני לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, אינטרנט
או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ פנסיוני
בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם.

הגבלת השימוש במילה ייעוץ
סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנו
בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.
לא ישתמש אדם (לא כולל יועץ פנסיוני), בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצרוף נגזרותיהן של מילים אלה,
בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני