פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

הסכם יעוץ פנסיוני עם הלקוח

כל האמור להלן מתיחס לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בנושאי יעוץ פנסיוני ושיווק פנסיוני),
התשס"ה - 2005.
המאמר עוסק בהסכם יעוץ הפנסיוני, שכר טירחה של יועץ הפנסיוני ועמלת הפצה.

הסכם יעוץ פנסיוני בכתב
יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני.
הסכם יעוץ פנסיוני יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות, כולל הנושאים הבאים:
 1. פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח
 2. הצרכים של הלקוח
 3. שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח, דרך חישובם ואופן גבייתם
 4. קביעה אם המדובר ביעוץ פנסיוני חד-פעמי או מתמשך,
  ולעניין יעוץ פנסיוני מתמשך - התקופה שבה יינתן יעוץ פנסיוני.
 5. קביעה אם כחלק מהיעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, יבצע היועץ
  הפנסיוני בעבור הלקוח עסקה.
 6. קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני.
 7. לענין הסכם למתן יעוץ פנסיוני מתמשך וביצוע עסקה כחלק ממנו
  ובהמשך לו - ייפוי כוח המאפשר ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע
  לגבי הלקוח, הנוגע לייעוץ הפנסיוני ולעסקה כאמור, אשר מצוי
  בידי הגוף המוסדי שעמו בוצעה העסקה.
 8. הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על היועץ הפנסיוני
  כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.

נקבע בהסכם יעוץ פנסיוני שהמדובר ביעוץ פנסיוני מתמשך, יעודכנו פרטי הלקוח וצרכיו
בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח.
לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, ייזום היועץ הפנסיוני את עדכון הפרטים.

שכר, החזר הוצאות ותשלום עמלת הפצה ליועץ פנסיוני
חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל יעוץ פנסיוני ושל עמלת הפצה שיחוייב בה גוף מוסדי,
ייעשה בלא תלות בזהות הגוף המוסדי שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני
או בסוג המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני.
שכר והחזר הוצאות כאמור לא ייחשבו כחלק מדמי הניהול או מהחזר ההוצאות שיחויב הלקוח
לשלם לגוף המוסדי בשל עסקה לגבי אותו מוצר פנסיוני,
ועמלת הפצה תיחשב כחלק מדמי הניהול ששילם הלקוח לגוף המוסדי.

יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור מהסכומים שמעביר הלקוח לחסכון
באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים הצבורים בחיסכון כאמור
או לגבות עמלת הפצה מגוף מוסדי,
אלא בתקופה בה ניתן יעוץ פנסיוני הקבועה בהסכם.

יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי
הניהול שגובה הגוף המוסדי מהלקוח, או בסכום או בשיעור העולה על
הקבוע לפי סעיף 32 לחוק הפיקוח על שרותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה 2005.

איסור התניה על אחריות בעל רישיון
אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש ובין בדיעבד, בין בכתב ובין בעל פה,
בין ביחס לייעוץ פנסיוני מסוים, בין ביחס לשיווק פנסיוני מסויים ובין ביחס לעסקה מסויימת
כדי לפטור בעל רישיון מחובותיו,
אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

התניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רישיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי דין אחר,
בענין אופן מילוי תפקידו, או המסייגת את אחריותו כאמור- בטלה.


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני