פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר

קרנות פנסיה ותיקות שבהסדר הינן קרנות פנסיה שהיו בגרעון אקטוארי על פי בדיקה שבוצעה ע"י משרד האוצר.
בתאריך 29/5/2003 אישרה הכנסת את הסדר קרנות הפנסיה הותיקות.
ובהתאם בוצע שינוי ב-חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1981, והוכנס בו פרק מיוחד,
פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תוכניות הבראה וסיוע ממשלתי.
על פי החוק מונה לקרנות פנסיה ותיקות שבגרעון מנהל מיוחד שתפקידו להפעיל את הקרנות בהתאם לחוק ולבצע תוכנית הבראה.
לאחר מינוי המנהל המיוחד אין לקרנות פנסיה אלו קשר להסתדרות אשר ניהלה את רוב הקרנות בעבר.
לקרנות אלו לא ניתן להצטרף כעמית חדש החל מ-1 אפריל 1995.

הפרשות לקרן פנסיה ותיקה שבהסדר
כחלק מתוכנית ההבראה הוקטנו זכויות המבוטחים והוגדלו ההפרשות לקרן.
עד שנת 2003 הופרשו לפנסיה מקיפה 17.5% מהשכר המבוטח .
בהתאם להסדר עלתה ההפרשה ל-20.5% מהשכר המבוטח, בפריסה על 4 שנים, כלהלן:פיצויים
תגמולי מעביד
תגמולי עובד
סה"כ
מ-1994
עד 12/03
6%
6%
5.5%
17.5%
שנת
2004

6%
6.33%
5.83%
18.16%
שנת
2005

6%
6.67%
6.16%
18.83%
שנת
2006

6%
7%
6.5%
19.5%
מ-2007
ואילך

6%
7.50%
7.0%
20.50%
את יתרת הפיצויים של 2.33% (8.33% - 6%) נהוג להפריש לקופ"ג הונית או לתת לעובד
כמענק חד פעמי עם הפרישה מעבודה.

דמי ניהול - קרנות פנסיה
במקביל הונהגו דמי ניהול מכל תשלום שקרן הפנסיה משלמת.
החל מ-2007 דמי הניהול הינם 1.75% מכל קצבה או תשלום חד פעמי.

תשואה על השקעות קרנות פנסיה
התשואה שקרן הפנסיה צוברת על השקעותיה הינה אחד המרכיבים החשובים בקביעת זכויות המבוטח.
תשואה גבוהה תניב קצבאות גבוהות יותר למבוטחים.
למרבה הצער החליט משרד האוצר להקטין את התשואה על ההשקעות.
עד לתחילתו של הסדר קרנות פנסיה ותיקות, הנפיק משרד האוצר אג"ח מיועד בריבית 5.57% לשנה
עבור 93% מהנכסים של הקרן. (7% הושקעו בשוק ההון).
בהסדר נקבע תמהיל השקעות חדש כלהלן:
    עבור 30% מהנכסים - אגח מיועד בריבית של 4.8% .
    עבור 50% מהנכסים- אגח מדינה בריבית שוק
    עבור 13% מהנכסים- הלואות ופקדונות במדורגים A לפחות, או אגח מדינה.
    ויתרת ה-7% יושקעו בשוק ההון.
המעבר לתמהיל ההשקעות החדש יתבצע לאורך שנים, בקצב בו מגיעות האג"ח הקיימות לפדיון.

פנסיה מקיפה ופנסיית יסוד
רוב המבוטחים היום בקרנות הפנסיה נימצאים בתוכנית "פנסיה מקיפה".
בפנסיה מקיפה המבוטח זכאי ל:
  • קצבת זקנה בגיל פרישה לפנסיה
  • קצבת נכות (אובדן כושר עבודה).
  • קצבת שארים בפטירת המבוטח לפני שיצא לפנסיה או אחרי יציאה לפנסיה.
לעומת זאת בפנסית יסוד המבוטח זכאי רק ל:
  • קצבת זקנה בגיל פרישה לפנסיה
  • קצבת שארים בפטירת המבוטח אחרי יציאה לפנסיה.
פנסיית יסוד הייתה נהוגה בתחילת פעולתן של קרנות הפנסיה.
עם השנים הובהר הצורך גם בביטוח חיים וגם בביטוח נכות והונהגה פנסיה מקיפה.
במקביל היה צורך להגדיל את ההפרשות כדי לממן ביטוחים נוספים אלו.
ההפרשות הוגדלו בהדרגה עד ל-17.5% (עובד + מעביד), ומ-2007 - 20.5%.
חלק גדול של המבוטחים שהיו בפנסיית יסוד עברו לפנסיה מקיפה.מאמר זה כולל 3 חלקים:
א. הפרשות, דמי ניהול ותשואה בקרן פנסיה ותיקה.
ב. גורמים הקובעים את זכויות המבוטח
ג. מענק שנים עודפות, קצבת מינימום
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני