פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרן פנסיה חדשה מקיפה

קרנות הפנסיה החדשות המקיפות החלו את פעילותן בשנת 1995, כאשר כבר לא הייתה
אפשרות להצטרף כעמית חדש בקרנות הפנסיה הותיקות.
להלן מספר מאפיינים של קרן פנסיה מקיפה חדשה.

כיסויים בקרן פנסיה מקיפה
הכספים המופרשים לקרן הפנסיה מיועדים לשלוש מטרות:
א. חסכון לגיל פרישה לפנסיה. בתקופת הפנסיה תשולם קצבה חודשית לפנסיונר.
ב. ביטוח חיים למקרה מוות של העמית בקרן.
ג. ביטוח נכות לעמית (מקביל לביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסות ביטוח).

קרן פנסיה מסוג תשואה
קרן פנסיה מקיפה חדשה הינה קרן תשואה, לעומת קרן פנסיה ותיקה שהינה קרן זכויות.
בעוד שבקרן פנסיה ותיקה המבוטח היה זכאי לשיעור קצבה לכל שנת ותק, (בדר"כ בשיעור של 2%)
הרי שבקרן הפנסיה המקיפה החדשה לפי התקנון החל מ-3/2005 זכויות המבוטח הינן פונקציה של
התשואה המושגת על החסכון, בדומה לפוליסות הביטוח החדשות, לקופות הגמל או לכל תוכנית חסכון בבנק.
בדרך זו קל יותר ליצור איזון אקטוארי הן ברמת החוסך הבודד והן עבור קרן פנסיה כולה.
יחד עם זאת, התקנונים של קרן פנסיה המקיפה החדשה שהיו בתוקף בתקופה מ- 1995 עד 3/2005
כן היו מסוג זכויות, כאשר לכל שנת הפרשה היה "מקדם פנסיה", בדומה ל"שיעור קיצבה" בקרן הותיקה.
אלא שמקדם הפנסיה היה שונה לכל שנת הפרשה. ככל שגיל ההצטרפות היה צעיר יותר המקדם היה גבוה יותר, וכך ככל שמפרישים יותר שנים זכויות המבוטח גדולות יותר.
ניתן לראות את שיטת מקדמי הפנסיה כשלב ביניים במעבר בין קיצבה קבועה לכל שנה ובין זכויות על פי התשואה על ההשקעה.
בקרן החדשה אין סיבסוד הדדי בין המבוטחים. ההפרשות של כל מבוטח מצטברות בחשבונו האישי.

קרן פנסיה - תקנות הניתנות לשינוי
זכויות וחובות המבוטח מוגדרות בתקנות של קרן פנסיה.
התקנות ניתנות לשינוי באופן חד צדדי ע"י הנהלת קרן פנסיה זו או אחרת באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, כאשר למבוטח אין זכות עירעור.
זאת לעומת פוליסת ביטוח שהינה חוזה בין חברת הביטוח למבוטח ואינה ניתנת לשינוי באופן חד צדדי.
ההסטוריה מלמדת שתקנוני הפנסיה משתנים מעת לעת, כאשר הזכויות של המבוטח נקבעות בהתאם לתקנון התקף ביום זכותו לקבל קצבה מהקרן ולא התקנון שהיה תקף ביום ההצטרפות לקרן הפנסיה.

תשואה על השקעות
קרן פנסיה משקיעה 30% מנכסיה באג"ח מיועד שמשרד האוצר מנפיק לקרנות, בתשואה של 4.8% שנתי.
יתרת 70% מהכספים מושקעים בשוק ההון.
בעבר 70% מהנכסים הושקעו באגח מיועד בריבית 5.05% ו-30% בשוק ההון.
מבנה ההשקעות מראה על מגמת משרד האוצר לצאת מתמיכה בקרנות הפנסיה כך שעיקר ההשקעות יהיו בשוק ההון. פעולה זו מעלה את הסיכון של ההשקעות.

קרן פנסיה - דמי ניהול
קרן פנסיה רשאית לגבות דמי ניהול כלהלן:
    מתוך התשלומים השוטפים לקרן - עד 6%
    מסך החסכון בקרן- עד 0.5%.
בפועל סכומים אלו נגבים מהמבוטח הבודד או במקומות עבודה שמס' המבוטחים בו נמוך.
במקומות עבודה גדולים בהם נערכים מכרזים בין קרנות הפנסיה ניתן להגיע לדמי ניהול של:
    מתוך התשלומים השוטפים לקרן - 2%
    מסך החסכון בקרן- 0.25%
ירידה זו בדמי הניהול מגדילה את קצבת הפנסיה בכ-10%.
לכן מומלץ להיכנס למו"מ על דמי הניהול.
התחרות בין קרנות הפנסיה מקטינה את דמי הניהול, אבל גם יוצרת אפליה בין המבוטחים על פי מקום עבודתם.

קרן פנסיה מקיפה חדשה - הפרשות
לקרן הפנסיה ניתן להפריש תגמולים ופיצויים,
אבל קיימת תקרת הפרשה חודשית בגובה 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
נכון ל- 2010 התקרה החודשית להפרשות עובד ומעביד, הינה 3,286 ₪ (20.5% * 2 *8,015).
תקרה זו קיימת מאחר שמשרד האוצר מנפיק את האג"ח המיועד לקרנות הפנסיה ואינו מעוניין לתמוך בצורה רחבה בבעלי משכורות גבוהות.

קצבת מינימום
אם הקצבה שהמבוטח זכאי לה נמוכה מ-5% מהשכר הממוצע במשק,
ניתן לבחור בין הקצבה לבין קבלת סכום הוני (ערך פדיון).

משיכת כספים הונית
בקרן פנסיה מקיפה חדשה ניתן למשוך חלק מהכספים שנצברו כסכום הוני, ואת היתרה לקבל כקצבה.

העברת כספים בין קרנות פנסיה מקיפות חדשות
עמית בקרן פנסיה מקיפה חדשה יכול להעביר את הכספים שנצברו לזכותו לקרן פנסיה מקיפה חדשה אחרת, וזאת ללא פגיעה בזכויות שצבר.
כדאי לעשות זאת אם זכויות המבוטח בקרן פנסיה אחת גבוהות מהזכויות בקרן פנסיה אחרת, או אם השרות הניתן ע"י קרן פנסיה זו אינו מספק את העמית.
אפשרות זו הינה חלק מתהליך של יצירת תחרות בשוק הפנסיוני שמוביל משרד האוצר.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. מאפיינים של קרן פנסיה חדשה מקיפה.
ב. גורמים הקובעים את זכויות המבוטח
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני