פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרן פנסיה חדשה כללית


קרנות הפנסיה החדשות הכלליות החלו את פעילותן לאחר שנת 1995, כאשר כבר לא הייתה
אפשרות להצטרף כעמית חדש בקרנות הפנסיה הותיקות.
להלן מספר מאפיינים של קרן פנסיה חדשה כללית.

כיסויים בקרן פנסיה כללית
בקרן פנסיה כללית קיימים שני סוגי כיסויים:
 • פנסיית יסוד
  הכספים המופרשים מיועדים לחסכון בלבד (ללא ביטוח חיים וללא ביטוח נכות).
  בתקופת הפנסיה תשולם קצבה חודשית לפנסיונר, ולאלמנתו לאחר מותו.
 • פנסיה רגילה
  הכספים המופרשים לפנסיה הרגילה מיועדים לשלוש מטרות:
  א. חסכון לגיל פרישה לפנסיה. בתקופת הפנסיה תשולם קצבה חודשית לפנסיונר.
  ב. ביטוח חיים למקרה מוות של העמית או הפנסיונר.
  ג. ביטוח נכות לעמית (מקביל לביטוח אובדן כושר עבודה בפוליסות ביטוח).

קרן תשואה
קרן פנסיה חדשה כללית הינה קרן תשואה, לעומת קרן הפנסיה הותיקה שהינה קרן זכויות.
בעוד שבקרן הפנסיה הותיקה המבוטח היה זכאי לשיעור קצבה לכל שנת ותק, (בדר"כ בשיעור של 2%)
הרי בקרן פנסיה חדשה כללית זכויות המבוטח הינן פונקציה של התשואה המושגת על החסכון,
בדומה לפוליסות הביטוח החדשות, לקופות הגמל או לכל תוכנית חסכון בבנק.
בדרך זו קל יותר ליצור איזון אקטוארי הן ברמת החוסך הבודד והן לקרן הפנסיה כולה.
בקרן החדשה אין סיבסוד הדדי בין המבוטחים. ההפרשות של כל מבוטח מצטברות בחשבונו האישי.

תקנות הניתנות לשינוי
זכויות וחובות המבוטח מוגדרות בתקנות של קרן הפנסיה.
התקנות ניתנות לשינוי באופן חד צדדי ע"י הנהלת קרן הפנסיה באישור הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון
במשרד האוצר, כאשר למבוטח אין זכות עירעור.
זאת לעומת פוליסת ביטוח שהינה חוזה בין חברת הביטוח למבוטח ואינה ניתנת לשינוי באופן חד צדדי.
ההסטוריה מלמדת שתקנוני הפנסיה משתנים מעת לעת, כאשר הזכויות של המבוטח נקבעות בהתאם
לתקנון התקף ביום זכותו לקבל קצבה מהקרן ולא התקנון שהיה תקף ביום ההצטרפות לקרן הפנסיה.

תשואה על השקעות
קרן פנסיה כללית משקיעה את כספיה בשוק ההון.
על פי הוראות משרד האוצר, קיימת הנחה שהתשואה השנתית ברוטו (לפני ניכוי דמי ניהול) בממוצע
לאורך שנים תהיה 4.0%.

דמי ניהול
הקרן רשאית לגבות דמי ניהול מקסימליים של 2% לשנה מתוך החסכון שנצבר.
בפועל, דמי הניהול שנגבים הינם פונקציה של התחרות בין קרנות הפנסיה ומו"מ בין המבוטח והקרן.

הפרשות לקרן פנסיה חדשה כללית
לקרן פנסיה כללית ניתן להפריש בשתי צורות:
 • הפקדה חד פעמית .
  הרעיון הינו להפוך סכום כסף שנצבר (למשל חסכון בבנק) לקצבה חודשית בתקופת הפנסיה.
  ההפקדה הינה לפנסיית יסוד.
 • הפרשה חודשית שוטפת.
  הפרשה רגילה לקרן פנסיה של תגמולים ופיצויים.
  אין הגבלה על גובה ההפרשה החודשית.
  ההפרשה יכולה להיות לפנסיית יסוד, ואז הכספים מיועדים לחסכון בלבד.
  ההפרשה יכולה להיות לפנסיה רגילה, ואז הכספים מיועדים לחסכון, לביטוח חיים ולביטוח נכות.

קצבת מינימום
אם הקצבה שהמבוטח זכאי לה נמוכה מ-5% מהשכר הממוצע במשק,
לא תשולם קצבה אלא סכום הוני שיחושב לפי ערך פדיון.

משיכת כספים הונית
בקרן פנסיה חדשה כללית ניתן למשוך חלק מהכספים שנצברו כסכום הוני, ואת היתרה לקבל כקצבה.

העברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות כלליות
עמית בקרן פנסיה כללית יכול להעביר את הכספים שנצברו לזכותו לקרן פנסיה כללית אחרת,
וזאת ללא פגיעה בזכויות שצבר.
כדאי לעשות זאת אם זכויות המבוטח בקרן פנסיה אחת גבוהות מהזכויות בקרן פנסיה אחרת, או אם השרות
הניתן ע"י קרן הפנסיה אינו מספק את העמית.
אפשרות זו הינה חלק מתהליך של יצירת תחרות בשוק הפנסיוני שמוביל משרד האוצר.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. מאפיינים של קרן פנסיה חדשה כללית
ב. הבדלים בין קרן מקיפה וקרן כללית

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני