פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרנות פנסיה

קרנות הפנסיה הראשונות הוקמו ע"י ההסתדרות בשנים הראשונות להקמת המדינה.
מאז עברו קרנות הפנסיה שינויים רבים הן במבנה הזכויות למבוטחים והן בבעלות על הקרנות.
קרנות הפנסיה המוכרות והגדולות הינן מבטחים ומקפת.
לצידן קיימות קרנות פנסיה קטנות יותר כמו נתיב, קרן פנסיה לחקלאים, קרן פנסיה לפועלי בניין, קגמ.
כמו כן קיימות קרנות פנסיה מפעליות כמו קרן הפנסיה לעובדי הדסה, קרן הגמלאות של חברי אגד.
עם הזמן הוקמו גם קרנות פנסיה שלא היו שייכות להסתדרות.
היום, לאור השינויים מרחיקי הלכת שבוצעו בענף הביטוח והפנסיה רוב קרנות הפנסיה הינן בבעלות חברות הביטוח.
עובדה זו יוצרת בעיה מבנית בשוק הביטוח והפנסיה מאחר שחברות הביטוח שולטות גם על פוליסות הביטוח,
כך שאין להן כל אינטרס ליצור תחרות בין שני תוכניות הפנסיה הנ"ל, והמפסיד המיידי הינו הלקוח.

חוסר איזון אקטוארי בקרנות פנסיה הסתדרותיות
על פי חישובים שערך משרד האוצר, קרנות הפנסיה ההסתדרותיות הגיעו לגרעון אקטוארי של כ-110 מליארד ₪ נכון ל-12/2003.
קשה לקבוע בוודאות את הסיבות לגרעון זה, אך סביר להניח שהוא נבע ממספר גורמים עקריים:
 • קרנות פנסיה הסתדרותיות נוהלו על עקרון ההדדיות.
  משמעות של עקרון זה הינו קיום סיבסוד בין המבוטחים בקרן :
  • זכויות המבוטח אינן תוצאה של חישוב מדוייק של ההפרשות שביצע.
  • ההפרשות של מבוטח א' מממנות את זכויותיו של מבוטח ב'.
  הרעיון הוא שסך ההכנסות השוטפות לקרן הפנסיה מהמבוטחים הפעילים יממנו את התשלומים למבוטחים שכבר יצאו לפנסיה.
 • אפליה בין קבוצות מבוטחים שונות.
 • הנחות אקטואריות (שערי ריבית, לוחות תמותה, שיעור עליית שכר ריאלי) וחישובים אקטואריים
  לא מדוייקים שהניבו זכויות "יתר" למבוטחים.

הסדר קרנות פנסיה ותיקות
לאור הגרעון האקטוארי אישרה הכנסת בתאריך 29/5/2003 את הסדר קרנות הפנסיה הותיקות.
בהתאם בוצע שינוי ב-חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א 1981, והוכנס בו פרק מיוחד,
פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תוכניות הבראה וסיוע ממשלתי.
עקרונות הסדר קרנות הפנסיה הותיקות הינם:
 1. מינוי מנהלים חדשים לקרנות פנסיה בגרעון.
 2. תקנון אחיד לכל הקרנות.
 3. העלאת דמי גמולים המשולמים לקרן מ-17.5% ל- 20.5% מהשכר המבוטח.
 4. נוספה תקרת גידול בשכר הריאלי.
 5. הורדת דמי ניהול של 1.75% מהתשלומים המשולמים ע"י הקרן.
 6. דחיית גיל הפרישה. לגבר 67 ולאישה 64.
 7. קביעת מנגנון איזון אקטוארי.
 8. התחייבות המדינה להזרמת 73 מליון ₪ לקרנות הפנסיה.
 9. שינוי תנאי ההשקעה של הקרנות. תמיכת הממשלה באגרות חוב מיועדות תקטן.
 10. הקמת "כרית ביטחון" למניעת תנודתיות גבוהה בתשואה.

השלכות הסדר קרנות פנסיה ותיקות הינן:
 • פגיעה משמעותית בזכויות של המבוטחים.
  יש האומרים שהיום זכויות המבוטח בקרנות פנסיה ותיקות שבהסדר הינן זכויות "ריאליות"
  כפונק' של ההפרשות לקרן, מול זכויות "יתר" שהיו בעבר.
 • הקטנת הזכויות ביחד עם הזרמת ההון הממשלתי אמור לכסות את הגרעון האקטוארי הקיים.
 • קביעת מנגנון איזון אקטוארי ימנע גרעונות כאלה בעתיד.
 • קרנות פנסיה הועברו מבעלות ההסתדרות.
  קרנות הפנסיה הותיקות הינן בניהול ממשלתי.
  קרנות הפנסיה החדשות נמכרו לחברות ביטוח.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. הסדר קרנות פנסיה ותיקות.
ב. סוגי קרנות פנסיה.

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני