פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח אובדן כושר עבודה - דרישות פוליסה לרופא מנתח

להלן דוגמא לדרישות סבירות לביטוח אובדן כושר עבודה לרופא מנתח.
הרופא הינו בעל מרפאה פרטית (חבר בעל שליטה בחברת מיעוט) וגם עובד בבית חולים.
מסמך זה ניתן להציג בפני סוכן הביטוח ולקבל את אישור חב' הביטוח לתקפותו.

כללי
המבוטח הינו חבר בעל שליטה בחברת מיעוט - חברת "ניתוחי ישראל"
ועובד בה כשכיר בעל שליטה.
החברה מנהלת מרפאה לניתוחי עיניים.
שם המבוטח
תאריך לידה
הכנסה חודשית:
כשכיר בעל שליטה
דיבידנד כבעל מניות
סה"כ הכנסה
ד"ר ישראלי
1/1/1965

20,000 ש"ח ברוטו
15,000 ש"ח ברוטו
35,000 ש"ח ברוטו
הביטוח בפוליסה זו מתיחס להכנסת המבוטח כשכיר בעל שליטה,
ולהכנסתו כבעל המניות בחברה.

הגדרת מקצוע / עיסוק
עסוקו של המבוטח הינו כלהלן:
 1. מנהל מרפאה לניתוחי עיניים שבבעלות המבוטח.
 2. רופא מנתח עיניים במרפאה שבבעלות המבוטח.
 3. רופא מנתח עיניים בבית חולים.

מקרה הביטוח
אובדן כושר עבודה מוחלט וחלקי.

אובדן כושר עבודה מוחלט - הגדרה
המבוטח יחשב בלתי כשיר מוחלט לעבודה
אם עקב מחלה או תאונה
נשלל ממנו בשיעור של 75% לפחות,
הכושר לעבוד באופן זמני או קבוע,
במקצוע או בעיסוק כמוגדר בהגדרת המקצוע/ עיסוק לעיל,
בו עסק לפני מועד אותה מחלה או תאונה
ולתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה.

אובדן כושר עבודה חלקי - הגדרה
המבוטח יחשב בלתי כשיר חלקי לעבודה בהתקיים שני התנאים ביחד:
 1. אם עקב מחלה או תאונה
  נשלל ממנו בשיעור של 25% עד 75%,
  הכושר לעבוד באופן זמני או קבוע,
  במקצוע או בעיסוק כמוגדר בהגדרת המקצוע/ עיסוק לעיל,
  בו עסק לפני מועד אותה מחלה או תאונה,
  ולתקופה העולה על תקופת ההמתנה הקבועה בפוליסה.
 2. הכנסת המבוטח קטנה ב-25% לפחות.
הגדרה זו תקפה לשני המצבים:
 1. המבוטח היה באובדן כושר עבודה מוחלט ולאחר מכן חזר כושרו לעבוד באופן חלקי בעיסוקו או מקצועו.
 2. המבוטח הינו ב-א.כ.ע חלקי. (בלי שהיה ב-א.כ.ע מוחלט תחילה).

ייחוס לכל עיסוק
 1. מוצהר ומוסכם בזה כי התחייבות המבטח וכל ההגדרות בפוליסה זו יוחסו
  בנפרד לכל אחד ואחד מהעיסוקים ו/ או המקצועות של המבוטח כמוגדר לעיל.
  יכולתו של המבוטח לעסוק באחד מעיסוקיו לא תמנע ממנו את מימוש זכויותיו
  היה ונפגע בעיסוק ו /או במקצוע אחר בהתאם להגדרות הפוליסה.
 2. היה ונפגע המבוטח בעיסוק/ מקצוע ספציפי מתוך עיסוקים/ מקצועות כמוגדר לעיל,
  תבדק סך הכנסתו מעיסוק/ מקצוע ספציפי זה מתוך כלל הכנסותיו המבוטחות בפוליסה
  ותשלום הפיצוי למבוטח יהיה בהתאם ליחס זה,
  ללא קשר לעיסוקים/ מקצועות האחרים.

הכנסה - הגדרה
השתכרות מעבודה כשכיר בעל שליטה,
והכנסת המבוטח מדיבידנד כבעל המניות בחברת מיעוט.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. דרישות פוליסה לרופא מנתח
ב. המשך הפוליסה לרופא מנתח


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני