פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי מענק פרישה וקצבה

לאור הפטור ממס הניתן על חלק ממענק פרישה וחלק מהקצבה, נשאלת השאלה מה גובה הפטור
כאשר אדם מקבל גם מענק וגם קיצבה בעד אותן שנות עבודה.
מצב זה הינו נפוץ הן בקרנות פנסיה ותיקות בהן 6% מהפיצויים הופרשו לקרן פנסיה ויתר ה-2.33% ניתן כמענק פרישה,
והן בביטוחי מנהלים כאשר העובד מקבל פיצויים מעבר ל-100% לפי הנהוג במקום העבודה.
סעיף 9א(ג) בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א - 1961, מציג נוסחה לחישוב הפטור.
נוסחה זו נקראת גם נוסחת השילוב.

נוסחת השילוב
מי שלאחר תחילת תשלום קצבת פרישה, או תוך 15 שנה לפני תחילת תשלום הקצבה
קיבל גם מענקים עבור אותן שנים שבעדן משולמת הקצבה
חישוב הפטור ממס יהיה כלהן:
ראשית יחושב הסכום הכולל, שהינו חיבור שני הסכומים הבאים:
 1. מענק פטור שקיבל העובד מחולק במספר שנות העבודה שעבורן התקבל המענק.
  אם המענק נתקבל לאחר תחילת קבלת הקצבה, או בתוך 5 שנים שלפני תחילת
  קבלת הקיצבה- ילקח בחשבון כל המענק הפטור.
  אבל אם המענק הפטור התקבל בין השנה השישית לשנה ה-15 שלפני תחילת
  קבלת הקיצבה- המענק הפטור יוקטן ב-10% לכל שנה.
  מענק פטור שהתקבל לפני יותר מ-15 שנה מתחילת קבלת הקצבה לא ילקח
  בחשבון ולא ישפיע על על הפטור ממס של הקצבה.
 2. קצבה מזכה חודשית
הגדרות:
מענק פטור- חלק מהמענק ששולם לעובד, שעליו היה פטור ממס לפי סעיף 9(7א).
קיצבה מזכה - חלק מהקצבה עד תקרת קצבה מזכה, שהינה 7,000 ₪ נכון ל-1/2007.

אם הסכום הכולל נמוך מתקרת קצבה מזכה:
    אזי למענק הפטור אין השפעה על הקצבה הפטורה.
    במילים אחרות, אין צורך להשתמש בנוסחת השילוב, אלא לחישוב המס על המענק נשתמש בסעיף 9(7א)(א)
    ולחישוב מס על הקצבה נשתמש בסעיף 9א(ב) ולכן יבוצעו שני חישובים נפרדים. (כפי שהוסבר במאמרים הקודמים).
אבל, אם הסכום הכולל גבוה מתקרת קצבה מזכה, אזי:
    בשלב ראשון נחשב את ההפרש שהינו: הסכום הכולל פחות תקרת קצבה מזכה.
    בשלב שני עומדות בפנינו שתי אפשרויות, ויש לבחור באחת מהן:
 1. הקטנת הפטור של הקצבה:
  הפטור של הקצבה (קצבה מזכה כפול 35%, כאמור בסעיף 9א(ב))
  יוקטן בסכום השווה ל-
  ההפרש כפול הקצבה המזכה מחולק בסכום הכולל.
 2. הקטנת הפטור של המענק:
  הפטור על המענק (כאמור בסעיף 9(7א)(א))
  יוקטן בסכום השווה ל-
  ההפרש כפול מספר שנות העבודה שבעבורן שולו המענקים.

סעיף 9א(ד) מאפשר לאדם שמשלם מס על המענק החייב, כאמור בסעיף 9א(ג) לבצע פריסה של המענק
החייב במס, לתקופה של עד 6 שנות מס.

נוסחת השילוב אינה נוסחה פשוטה ונבהירה ע"י מס' דוגמאות.
ניקח את הדוגמאות שהוצגו במאמר מיסויי קצבת פרישה ונוסיף גם מענק פרישה.מאמר זה כולל 4 חלקים:
א. מיסוי מענק פרישה וקצבה
ב. נוסחת השילוב, דוגמא א'
ג. נוסחת השילוב, דוגמא ב'
ד. נוסחת השילוב, דוגמא ג'אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני