פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי פיצויים בפטירה

חישוב סכום הפיצויים בפטירה

פיצויים בפטירה נקראים גם מענק עקב פטירה.
שארים של שכיר זכאים לקבל פיצויי פטירה כאשר עובד שכיר נפטר.
זכות זו קיימת מתוקף חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963, סעיף 5.

רכיבי השכר לצורך פיצויים
בהתאם לתקנות (1) לא כל רכיבי השכר נלקחים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים, אלא רק:
שכר יסוד
תוספת ותק
תוספת יוקר מחיה
תוספת משפחה
תוספת מחלקתית
תוספת מקצועית
אם השכר אינו בנוי על פי רכיבים אלו, ילקח שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.
יחד עם זאת נהוג לקחת בחשבון לצורך חישוב הפיצויים גם תוספות אחרות שניתנות באופן קבוע ואינן תלויות בפעילות כלשהיא כמו תפוקה למשל. דוגמא לכך הינה תוספת רכב קבועה הנתנת לעובד כאשר הסכום הניתן אינו פונק' של מס' הקילומטרים שנסע באותו חודש או אינו צריך להציג קבלות על רכישת דלק.

השכר האחרון- הבסיס לחישוב הפיצויים
על פי התקנות (2), חישוב הפיצויים הינו לפי השכר האחרון של העובד, לפי 100% משרה.
נהוג לשלם לשארי הנפטר פיצויי פטירה בגובה 2 חודשי עבודה לכל שנת עבודה.
אם עבד העובד אחוז משרה אחר, יבוצע חישוב של ממוצע משוכלל כפונק' של אחוז המשרה.
דוגמא א':
שכר אחרון-
אחוז משרה שכר אחרון-
שנות עבודה-
אחוז משרה בשנות העבודה
זכות לפיצויים בפטירה

דוגמא ב':
אבל אם שכרו האחרון -
ואחוז משרה שכר אחרון-
ואחוזי המשרה בשנות העבודה היו כלהלן:
שנה
שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
חישוב הפיצויים יהיה כלהלן:
א. חישוב השכר האחרון ל-100% משרה -
ב. חישוב פיצויי פטירה לכל שנה:
    שנה
    שנה ראשונה
    שנה שניה
    שנה שלישית
    זכות לפיצויי פטירה: סה"כ ל-3 השנים

5,000
100%
3
100%
30,000


5,000
70%

אחוז
100%
80%
70%

7,143

פיצויים
14,286
11,429
10,000
35,715

=3 * 2 * 5,000


=5,000/70%


=100% * 2 * 7,143
=80% * 2 * 7,143
=70% *2 * 7,143

יש לשים לב שהחישוב לא לוקח בחשבון את גובה השכר שלפני השכר האחרון, אלא את אחוז המשרה בלבד.

הערות:
(1) תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד- 1964. סעיף 1.
(2) תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד- 1964. סעיפים 1א', 4 ו-7.
מאמר זה כולל 3 חלקים:
א. חישוב סכום הפיצויים בפטירה
ב. מיסוי פיצויי פטירה, דוגמאות א' ו-ב'
ג. מיסוי פיצויי פטירה, דוגמאות ג' ו-ד'אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני