פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי פיצויי פיטורים

חישוב סכום הפיצויים

פיצויי פיטורים נקראים גם פיצויי פרישה או מענק עקב פרישה.
שכיר זכאי לקבל פיצויים כאשר הינו מפוטר מעבודתו או כאשר הוא מתפטר בתנאים מסויימים.
זכות זו קיימת מתוקף חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג - 1963, והתקנות הנילוות לחוק זה.

רכיבי השכר לצורך פיצויים
לא כל רכיבי השכר נלקחים בחשבון לצורך חישוב הפיצויים, אלא רק: (1)
שכר יסוד
תוספת ותק
תוספת יוקר מחיה
תוספת משפחה
תוספת מחלקתית
תוספת מקצועית
אם השכר אינו בנוי על פי רכיבים אלו, ילקח שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.
יחד עם זאת נהוג לקחת בחשבון לצורך חישוב הפיצויים גם תוספות אחרות שניתנות באופן קבוע ואינן תלויות בפעילות כלשהיא כמו תפוקה למשל. דוגמא לכך הינה תוספת רכב קבועה הנתנת לעובד כאשר הסכום הניתן אינו פונק' של מס' הקילומטרים שנסע באותו חודש או אינו צריך להציג קבלות על רכישת דלק.

השכר האחרון- הבסיס לחישוב הפיצויים
חישוב הפיצויים הינו לפי השכר האחרון של העובד, לפי 100% משרה. (2)
אם עבד העובד אחוז משרה אחר, יבוצע חישוב של ממוצע משוכלל כפונק' של אחוז המשרה.
דוגמא א':
שכר אחרון-
אחוז משרה שכר אחרון-
שנות עבודה-
אחוז משרה בשנות העבודה
זכות לפיצויים-

דוגמא ב':
אבל אם שכרו האחרון -
ואחוז משרה שכר אחרון-
אחוזי המשרה בשנות העבודה היו כלהלן:
שנה
שנה ראשונה
שנה שניה
שנה שלישית
חישוב הפיצויים יהיה כלהלן:
א. חישוב השכר האחרון ל-100% משרה -
ב. חישוב השכר לפיצויים לכל שנה:
    שנה
    שנה ראשונה
    שנה שניה
    שנה שלישית
    זכות לפיצויים: סה"כ ל-3 השנים

5,000
100%
3
100%
15,000


5,000
70%

אחוז
100%
80%
70%

7,143

פיצויים
7,143
5,714
5,000
17,858

=3 * 5,000


=5,000/70%


=100% * 7,143
=80% * 7,143
=70% *7,143

יש לשים לב שהחישוב לא לוקח בחשבון את גובה השכר שלפני השכר האחרון, אלא את אחוז המשרה בלבד.

הערות:
(1) תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד- 1964. סעיף 1.
(2) תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד- 1964. סעיפים 1א', 4 ו-7.
מאמר זה כולל 3 חלקים:
א. חישוב סכום הפיצויים
ב. מיסוי פיצויי פיטורים, דוגמאות א' ו-ב'
ג. מיסוי פיצויי פיטורים, דוגמאות ג' ו-ד'


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני