פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי קופות גמל

ההפרשה לקופות גמל (קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח, קופות גמל "בנקאיות" לשעבר, קרנות השתלמות)
מקבלת עידוד ממשלתי בדרך של הטבות מס המוענקות לעובד (שכיר, עצמאי, בעל שליטה) ולמעביד.
ממשלת ישראל מעוניינת שכל אזרח יחסוך בקופות הגמל כדי להבטיח לעצמו הכנסה בתקופת הפנסיה.

בהיבט מקרו-כלכלי קיים חוסר שיוויון בחלוקת משאבי המשק, שהרי מי שחוסך בקופ"ג נהנה מהטבות המס,
ומי שלא מפריש לקופ"ג או מפריש פחות, נהנה פחות .
ברמת הפרט, הטבות המס משפרות את התשואה הכוללת על ההשקעה, ומעניקות יתרון לחסכון זה לעומת
מסלולי חסכון אחרים (תוכניות חסכון, קרנות נאמנות, השקעה ישירה באג"ח ומניות).

כמו בכל תחום בו הממשלה מעניקה הטבות מס, קיימת מערכת שלמה של כללים והוראות המפרטות את הטבות המס
ותנאים הנילווים להוראות אלה.
תנאי המיסוי של קופות הגמל והפטור ממס מופיעים בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א - 1961.
לפקודת מס הכנסה נילווים תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד - 1964
המפרטים את התנאים "האדמיניסטרטיביים" שבהם יש לעמוד כדי לזכות בהטבות המס.

הטבות המס באות לידי ביטוי בשני שלבים:
 • שלב הפקדת הכסף לקופת הגמל -
  בו מקבל העובד הטבות מס של ניכוי וזיכוי (סעיפים 45 ו-47 בפקודת מס הכנסה)
  משמעות הטבות אלו הינה הכרה בהפרשות לקופ"ג כהוצאה, ולכן חישוב המס מבוצע על הכנסה קטנה יותר (ניכוי),
  והקטנת המס לתשלום, לאחר שחושב סכום המס (זיכוי ).
  מאחר שאצל עובד שכיר גם המעביד מפריש כסף (תגמולי מעביד ופיצויים) אזי הפרשות אלו מוכרות
  למעביד כהוצאה לפי סעיף 17(5) לפקודת מס הכנסה.
 • שלב משיכת הכסף מקופת הגמל -
  בו מקבל העובד את הכסף שנצבר בקופה, הן כסכום הוני חד פעמי והן כקצבה.
  חלק מהכסף שהעובד מקבל פטור ממס (סעיף 9 בפקודת מס הכנסה), כולל רווחים שנוצרו על ההשקעות.
כל הטבות המס מוגבלות בתקרות, כך שבעלי הכנסה גבוהה המפרישים סכומים העולים על התקרות אינם נהנים
מהטבות המס על כל ההפרשות.

גם את הכללים האדמיניסטרטיביים ניתן לחלק לאותם שני שלבים:
תקנה 19 בתקנות קופות הגמל מפרטת את אחוזי ההפרשה לקופות הגמל השונות, של המעביד של העובד השכיר והעצמאי.
תקנות 34 ו-38 מפרטות את התנאים בהם ניתן למשוך כספים מקופות הגמל.

החלוקה לעיל הינה חלוקה גסה, שנועדה להבהרת תחום המיסוי, ומעבר לסעיפים שהוזכרו לעיל קיימים סעיפים נוספים רבים.
נושא מיסוי קופות הגמל ותקנות קופות הגמל הינו תחום רחב, לא פשוט ונתון לשינויים תמידיים.
לקורא המעוניין להתעמק בתחום מומלץ לקרא את הספר "המיסוי הפנסיוני וקופות הגמל" שנכתב ע"י קובי יתח, קובי שטיינמץ וראם עמינח.
באתר זה מוגש לקורא הסבר קצר על הטבות המס במשיכת הכספים מקופת הגמל: פיצויי פיטורים, פיצויים בפטירה,
פריסת הפיצויים החייבים, קצבת פרישה וקצבת שארים ונוסחת השילוב.
ניסיתי לפשט את הנושא ככל הניתן.
לכל נושא מצורפות דוגמאות מספריות .אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני