פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי קצבת שארים

קיצבת שארים הינה הכנסה החייבת במס.(1)
יחד עם זאת קיים פטור לחלק מקצבת שארים.
פטור זה הינו בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א- 1961, סעיף 9(6ו).

סעיף 9(6ו) מעניק פטור ממס לקצבת שארים המשתלמת על פי חוק או הסכם קיבוצי.
גובה הפטור הינו חלק הקצבה עד לגובה קצבה מזכה, שהינה 7,200 ₪ נכון ל-1/2008
הערות:
 • מדובר בקצבאות שארים המשתלמות ממעביד (פנסיה תקציבית) או קופת גמל (קרנות פנסיה
  ופוליסות ביטוח שהינן קופ"ג).
 • לא מדובר בקצבאות המשולמות עקב פגעי מלחמה ופעולות איבה (סעיף 9(6) לחוק).
  ולא קצבאות המשולמות מהביטוח הלאומי (סעיף 9(6ג) לחוק).
 • כמו כן לא מדובר בקצבאות שאינן ממעביד או קופ"ג אלא מפוליסת פרט.
  קצבאות אלו נדונות בסעיף 9ב' לחוק.
  הסעיף פוטר ממס של 35% מגובה הקצבה.
 • גם סעיף 9א', שנדון בהרחבה במיסוי קצבת פרישה, מעניק פטור לקצבת שארים.
  הפטור ממס שינתן על קצבת שארים יהיה הגבוה מהשניים:
      א. פטור לפי סעיף 9א'
      ב. פטור לפי סעיף 9(6ו).

להלן דוגמאות לחישוב הפטור על קצבת שארים בהתאם לסעיף 9(6ו).
דוגמא א':
נתונים
אלמנה מקבלת קצבת שארים מקרן פנסיה.
תקרת קצבה מזכה
קצבת שארים חודשית
חישוב
קצבה מזכה הינה הנמוך מהשניים לעיל
קצבה פטורה הינה הקצבה המזכה
קצבה חייבת

דוגמא ב':
נתונים
אלמנה מקבלת קצבת שארים מקרן פנסיה.
תקרת קצבה מזכה
קצבת פרישה חודשית
חישוב
קצבה מזכה הינה הנמוך מהשניים לעיל
קצבה פטורה הינה הקצבה המזכה
קצבה חייבת7,200
5,000

5,000
5,000
0
7,200
10,000

7,200
7,200
2,800
=5,000-5,000

=10,000-7,000

הערות
(1) פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א- 1961, סעיף 2(5).

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני