פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי קצבת פרישה

עקרונית, קיצבה הינה הכנסה החייבת במס.(1)
יחד עם זאת קיים פטור לחלק מקצבת פרישה.
פטור זה הינו בהתאם לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א- 1961, סעיף 9א (א) וסעיף 9א(ב).

סעיף 9א' מגדיר ראשית מספר מונחים ואחר את גובה הפטור :
מונחים
קיצבה -


קיצבה מוכרת -


תשלומים פטורים -

קיצבה מזכה -
גיל פרישה -


מענק פטור -


קצבה שמשלם מעביד (למשל פנסיה תקציבית).
או, קצבה שמשלמת קופת גמל.
וקצבה המשולמת על פי ביטוח אובדן כושר עבודה.
חלק מהקצבה
המשולמת ע"י פוליסה לקיצבה, קרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה כללית,
הנובע מתשלומים פטורים.
הינם שני סוגי תשלומים:
 1. תשלומים שחוייבו במס לפי סעיף 3(ה3) לפקודת מס הכנסה.
  אלו הם תגמולי מעביד (שהופרשו החל מ- 1/2000),
  העולים על שיעור ההפקדה המותר, מתוך הנמוך מבין :
  1. משכורת העובד
  2. תקרת השכר להפרשה לקצבה (4 פעמים השכר הממוצע במשק), שהם 30,148 ₪ נכון ל- 1/2007.
   ואם הופקד גם לקופ"ג הונית, הסכום הנ"ל בניכוי המשכורת המבוטחת בקופ"ג
   הונית, ולא יותר מתקרת הכנסה מזכה שהיא 7,200 ₪ נכון ל-1/2007.
 2. סכומים שהפקיד מקבל הקצבה, ואשר לא היה זכאי בעבורם לניכוי לפי סעיף 47 .
חלק מהקצבה עד תקרת קצבה מזכה, שהינה 7,000 ₪ נכון ל-1/2007.
הינו אחד מאלו:
לגבר, בין 65 ל-67 ולאישה בין 60 ל-64 בהתאם לתאריך הלידה. (2).
נכה בנכות יציבה בדרגה של 75% או יותר.
אותו חלק ממענק פרישה שניתן עליו פטור לפי סעיף 9(7א)(א)
או מחצית אותו חלק ממענק עקב מוות שניתן עליו פטור לפי סעיף 9(7א)(ב).
לא כולל מענק נוסף לקצבה ששולם לאיש קבע, שוטר, סוהר, עובד שרות ביטחון.
הפטור ממס
 • הפטור ממס הינו הסכום הגבוה מבין השניים:
  קצבה מזכה כפול 35%
  או קצבה מוכרת.
 • וניתן לאחד מאלה:
  מי שהגיע לגיל פרישה
  לשארים המקבלים קצבה.
 • אדם שהגיע לגיל 60 ומקבל קצבה, הסכום הפטור ממס יהיה הקצבה המוכרת. (כאשר יגיע
  לגיל פרישה הסכום הפטור יהיה לפי א' לעיל).

יש לשם לב שקצבה מוכרת רלוונטית רק לקצבת פרישה המשולמת ע"י אחד מאלה:
    פוליסת ביטוח לקצבה
    קרן פנסיה מקיפה חדשה
    קרן פנסיה כללית.
קצבה מוכרת אינה רלוונטית אם היא משולמת ע"י:
    פנסיה תקציבית
    קרן פנסיה ותיקה

לצורך הבנת המיסוי יובאו להלן מספר דוגמאות.


הערות
(1) פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א- 1961, סעיף 2(5).
(2) חוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004.מאמר זה כולל 4 חלקים:
א. מיסוי קצבת פרישה
ב. מיסוי קצבת פרישה, דוגמאות א' - ב'
ג. מיסוי קצבת פרישה, דוגמא ג'
ד. מיסוי קצבת פרישה, דוגמא ד'אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני