פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מחשבון קרן פנסיה חדשה כללית - מבטחים


הסבר, הנחות ודוגמאות

משתמשי המחשבון
המחשבון ניתן לשימוש ע"י:
 • מבוטח חדש - אדם שעדיין לא מפריש לקרן פנסיה חדשה כללית.
 • מבוטח קיים- אדם שהצטרף לקרן הפנסיה בעבר.
 • עמית שכיר - שמפריש לקרן הפנסיה יחד עם מעבידו.
 • עמית עצמאי - שמפריש לקרן הפנסיה לבדו (ללא הפרשה של מעביד).
 • מבוטח שמפריש הפרשה שוטפת.
 • מבוטח שמפקיד סכום חד פעמי.

מבנה הפרשה ומסלולי ביטוח
קיימים שני סוגי הפרשות:
 1. הפרשה חודשית שוטפת
 2. הפקדה של סכום חד פעמי, במטרה לקבל קצבה חודשית בפנסיה.
קיימים גם שני מסלולי ביטוח:
 1. מסלול כללי, הכולל חסכון לפנסיה, ביטוח שארים וביטוח נכות.
 2. מסלול פנסיית יסוד, הכולל חסכון לפנסיה בלבד.
מבוטח שמפריש שוטף מידי חודש יכול לבחור במסלול הכללי או במסלול פנסיית יסוד.
מבוטח שמפקיד סכום חד פעמי יכול לבחור רק בפנסיית יסוד.

תוצאות המחשבון
המחשבון נותן מידע בשני נושאים:
 1. חישוב כיסויים פנסיוניים.
  בעזרת המחשבון ניתן לחשב את הכיסויים הפנסיוניים הבאים:
  • קצבת הפנסיה לפנסיונר/ית ולאלמן/ה של הפנסיונר.
  • קצבת שארים בפטירת המבוטח/ת.
  • קצבת נכות של המבוטח.
  • הכיסויים הפנסיוניים הנ"ל מחושבים עבור:
   • עמית פעיל- עמית שמפריש באופן שוטף לקרן הפנסיה.
   • עמית לא פעיל - עמית שהפריש בעבר באופן שוטף ומחליט להפסיק את ההפרשות
    ובמקביל להשאיר את הכסף שנצבר בקרן. (קרי "הקפאת זכויות").
    (ההקפאה מבוצעת בתאריך המוקלד בשדה: "תאריך היום/ תאריך עדכון יתרה צבורה")
 2. חישוב דמי ניהול שקרן הפנסיה גובה.

שימוש בתוצאות המחשבון
בתוצאות של המחשבון ניתן להשתמש למטרות הבאות:
 • תכנון פנסיוני ארוך טווח.
  כאשר יודעים את גובה קצבת הפנסיה ניתן להחליט אם להגדיל את החסכון הפנסיוני או להסתפק
  בפנסיה הקיימת.
  כאשר יודעים את קצבת השארים ניתן להחליט אם יש צורך בביטוח חיים נוסף או להסתפק בקצבה הקיימת.
 • השוואת אלטרנטיבות
  הפעלת מחשבון קרן פנסיה ומחשבון פוליסת ביטוח (לשכירים- פוליסת ביטוח מנהלים)
  והשוואת התוצאות תעזור למבוטח לבחור בין שני המסלולים הפנסיוניים.
  כאשר ההפרשה החודשית זהה, המסלול הפנסיוני (קרן פנסיה או פוליסת ביטוח) המניב תוצאות גבוהות יותר
  הינו המסלול עדיף.
 • מו"מ על דמי הניהול
  דמי הניהול המקסימלים בקרן פנסיה כללית הינם 2% מהיתרה הצבורה.
  בפועל ניתן להתמקח על דמי הניהול.
  הרצת המחשבון מספר פעמים עם דמי ניהול שונים יתן מידע למבוטח אלו דמי ניהול יש לדרוש.

קצבה חודשית
הקצבה החודשית הינה קצבה המחושבת להיום (התאריך המוקלד בשדה "תאריך היום/ תאריך עדכון יתרה צבורה").
למשל, גובה הקצבה לשארים אם המבוטח נפטר היום או גובה הקצבה למבוטח אם נהיה נכה היום.
מאחר שהקצבה החודשית מחושבת ליום ספציפי - זהו מידע מוגבל, ועולות שאלות כמו:
 • קצבת השארים ליתום משולמת עד הגיעו לגיל 21.
  מה תהיה הקצבה למשפחה לאחר שאחד הילדים הגיע לגיל 21 ?
 • אחת המטרות של המחשבון היא השוואה מול נתונים של פוליסת ביטוח.
  אבל בפוליסת הביטוח גובה קצבת שארים אינה פונק' של מס' הילדים.
  זה יוצר בעיית השוואה.
  יתרה מזו, בפוליסת ביטוח ניתן לקבל סכום חד פעמי כאשר המבוטח נפטר.
  איך תבוצע ההשוואה בין קצבת שארים חודשית בקרן הפנסיה ובין סכום חד פעמי בפוליסה?
 • חישוב הקצבה בפטירה ובנכות הינה להיום.
  אבל אם השכר של העמית צפוי לעלות, מה תהיה גובה הקצבה אם הפטירה או הנכות
  יקרו בעד 3 או 5 שנים?
 • כדי לקבל תמונה נכונה על הזכויות הפנסיוניות יש לקחת בחשבון את ההסתברות שפטירה
  או נכות אכן יקרו.
  אם ההסתברות שארועים אלו יקרו נמוכה מאוד אולי בכלל כדאי להתעלם מהם.
 • מידע לגבי קצבת הפנסיה של פנסיונר אינו מידע מספק.
  יש לקחת בחשבון את תוחלת החיים של פנסיונר ואחר מותו את תוחלת החיים של של בת זוגו,
  כאשר בת הזוג זכאית ל- 60% מקצבת הפנסיונר.
  כך נדע מה סך ההכנסות של המשפחה.

שווי מהוון של הקצבה
כדי לענות על השאלות הנ"ל (ולפתור בעיות נוספות) המחשבון מחשב את השווי המהוון של הקצבה.
שווי מהוון של הקצבה הינו :
      חיבור של כל הקצבאות החודשיות שהמשפחה אמורה לקבל,
      תוך לקיחה בחשבון את ריבית ההיוון
      ואת תוחלת החיים והסתברות של פטירה ושל נכות.

היוון של תזרים הכנסות
היוון הינו מושג כלכלי שמשערך את ערכו של הכסף כפונק' של זמן קבלתו ושער הריבית.
למשל, אם יש לנו 100 ₪ היום, ונפקיד אותם בבנק ל-10 שנים בריבית 3% לשנה, בסוף התקופה
יהיו לנו בבנק 134 ₪.
לפי אותו הגיון ניתן לחשב מה ערכם היום, של 100 ₪ שנקבל בעוד 10 שנים. ערכם היום הינו 74 ₪.
כלומר, מאחר שבמשק קיים שער ריבית, 100 ₪ שיש לנו היום ביד אינם זהים ל- 100 ₪ שנקבל בעוד 10 שנים.
ככל ששער הריבית גבוה יותר הפער בין שני הערכים (100 מול 134 או 74) יהיה גדול יותר.
בשער ריבית אפס אין הבדל בין שני הערכים, כלומר 100 ₪ שנקבל בעוד 10 שנים שווה ל-100 ₪ שיש לנו היום.
למושג היוון ולקיומה של ריבית יש משמעות גדולה בתחום הפנסיה (וגם בתחומים אחרים):
למשל, עובד שמפריש מידי חודש לקרן פנסיה או לפוליסה, הסכום שיצטבר לזכותו בגיל הפנסיה אינו
רק ההפרשות שהפריש אלא גם הריבית שהצטברה על הפרשות אלו.
לחילופין, ההפסד הכלכלי של המבוטח בגין דמי הניהול שנגבים ממנו אינו רק דמי הניהול שנגבו בפועל
אלא גם הריבית שהפסיד בגין כספים אלו.

תוחלת החיים והסתברות של פטירה ושל נכות
לאחר שהוחלט לחבר את הקצבאות, יש לחשוב על:
 • כמה קצבאות יש לחבר.
  למשל, הכנסותיו של פנסיונר הינם לפי מספר השנים שיחיה החל מגיל 67 עד פטירתו.
  את גיל הפטירה נחשב לפי תוחלת החיים.
 • מאזה גיל להתחיל לחבר את קצבאות השארים והנכות.
  ההסתברות לפטירה של עמית או לנכות עולה ככל שמתבגרים.
  כדי לדעת את הגיל ממנו יש להתחיל לחשב את הקצבאות העתידיות יש לקחת בחשבון
  את ההסתברות שהארועים אכן יקרו בכל גיל וגיל.
כדי לענות על שאלות אלו המחשבון מסתייע בלוחות תמותה שפורסמו ע"י משרד האוצר, אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. תוצאות המחשבון והיוון הכנסות
ב. יתרה צבורה, דמי ניהול ותשואה


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני