פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קצבת זקנה ביטוח לאומי

זכאות לקצבת זקנה

הזכויות לקצבת זקנה מופיעות בפרק יא' בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995.
קיימים ארבעה תנאים שיש לעמוד בהם כדי לקבל קצבת זקנה:
 1. מבוטח
  תושב/ת ישראל שמלאו לו/ לה 18 שנים מבוטח ביטוח זקנה וביטוח שארים.
  להוציא מי שביום שבו נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע לגיל 60/62 ( טבלה 2 ).
  הדגש בסעיף זה הינו על המילה "תושב" (ולא כל מי שנמצא בארץ הינו תושב).
  נשים מבוטחות
  בנוסף להגדרה לעיל, אישה מבוטחת אם היא אחת מאלה:
  1. אשה לא נשואה: רווקה, גרושה או אלמנה
   חוץ מ- אלמנה בת קצבה- אלמנה שמקבלת קצבת שארים או תלויים, ולא עובדת.
  2. אשה נשואה שעובדת מחוץ לבית (שכירה או עצמאית)
  3. אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח ביטוח זקנה ושארים (מאחר שלא תושב או עלה לאחר הגיל),
   גם אם לא עובדת.
  4. עגונה מזה שנתיים, גם אם לא עובדת.
  5. מקבלת קצבת נכות כללית.
  עקרת בית ואלמנה בת קצבה
  אבל, עקרת בית ואלמנה בת קצבת זקנה (ראה הגדרות) אינן מבוטחות, אלא אם מבטחות
  עצמן בביטוח רשות, מיוזמתן.

 2. תקופת אכשרה - קצבת זקנה
  השלמת תקופת אכשרה (או פטור ממנה) כאמור להלן:
  1. תקופת האכשרה המזכה לקצבת זקנה היא אחת מאלה
   1. תקופה של 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים
    שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה קצבת הזקנה.
   2. תקופה של 144 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים
    שבהם היה אדם מבוטח.
   3. תקופה של לפחות 60 חודש, אף אם אינם רצופים
    שבהם היה אדם עובד מבוטח או עובדת מבוטחת,
    ובלבד שמספר חודשים אלה גדול ממספר החודשים שבהם התקיימו ההוראות שלהלן:
    א. לא היה מבוטח מחמת שחדל להיות תושב ישראל.
    ב. לא היה עובד/ת מבוטח/ת.
  2. אשה מבוטחת לא תזדקק לתקופת אכשרה לפי הסעיף הקודם, אם נתקיים אחד מאלה:
   1. היא גרושה, אלמנה או עגונה.
   2. היא לא נשואה, ונעשתה תושבת ישראל מכוח כניסתה לישראל,
    ובאותו זמן כבר הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה לפי טבלה 4 .
   3. בן זוגה אינו מבוטח.
   4. קבלה קצבת נכות בחודש שלפני גיל פרישה.

 3. שולמו דמי ביטוח
  מבוטח בביטוח זקנה ושארים, למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה,
  ישתלמו בעדו דמי ביטוח קצבת זקנה ושאירים.

 4. הגיע לגיל קצבת זקנה
  מי שהגיע לגיל קצבת זקנה זכאי לקצבה.
  קיימים שני גילאים, גיל בו קבלת קצבת זקנה מותנית בהכנסות וגיל שאין התניה בהכנסות.
  גיל קצבת זקנה מוגדר כלהלן:
  גבר-
  גיל פרישה 65/67 (טבלה 1) - אם הכנסתו לא עולה על ההכנסה המירבית.
  גיל 70, ללא קשר להכנסה
  אישה-
  גיל פרישה 60/64 (טבלה 1) - אם נתקיים בה אחד מאלה:
  1. נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה לקצבת זקנה
   והכנסתה אינה עולה על ההכנסה המרבית,
  2. היא פטורה מתקופת אכשרה
   והכנסתה אינה עולה על ההכנסה המרבית.
  3. קיבלה קצבת נכות שנים עשר חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיעה לגיל הפרישה.
  אחרת, הגיל 65/70 לפי טבלה 3, ללא קשר להכנסתה.
  הכנסה-
  לא כולל קצבת זקנה מכוח חוק, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.
  הכנסה מירבית-
  הינה תקרת הכנסה לפי הטבלה להלן (טבלה להכנסה מירבית), בהתאם לסוג ההכנסה:
  הכנסה מעבודה- הסכומים בטבלה להלן.
  הכנסה שלא מעבודה- כמו הכנסה משכר דירה או ריבית מהשקעות, הסכומים בטבלה להלן כפול 3.
  הכנסה מעבודה והכנסה שלא מעבודה-
      הכנסה מעבודה- הסכומים בטבלה.
      הכנסה שלא מעבודה- הסכומים בטבלה כפול 2.

          טבלה להכנסה מירבית (נתונים בש"ח)
          תלויים
          ללא תלויים
          תלוי אחד
          בעד כל תלוי נוסף
סכום
4,368
5,824
536

הערה
כל הסכומים נכונים לחודש אפריל 2008.מאמר זה כולל 3 חלקים:
א. זכאות לקצבת זקנה
ב. שיעור קצבת זקנה
ג. תוספת השלמת הכנסה לקצבת זקנה

אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני