פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קצבת שארים ביטוח לאומי

זכאות לקצבת שארים או מענק שארים

הזכויות לקצבת שארים מופיעות בפרק יא' בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה- 1995.
קיימים ארבע תנאים שיש לעמוד בהם כדי לקבל קצבת שארים:
 1. מבוטח - זכאות לקצבת שארים
  הנפטר תושב/ת ישראל שמלאו לו/ לה 18 שנים מבוטח בביטוח זקנה וביטוח שארים.
  להוציא מי שביום שבו נעשה לראשונה תושב ישראל כבר הגיע לגיל 60/62 ( טבלה 2 ).
  הדגש בסעיף זה הינו על המילה "תושב" (ולא כל מי שנמצא בארץ הינו תושב).
  נשים מבוטחות
  בנוסף להגדרה לעיל, אישה הינה מבוטחת קצבת שארים אם היא אחת מאלה:
  1. אשה לא נשואה: רווקה, גרושה או אלמנה
   חוץ מ- אלמנה בת קצבה- אלמנה שמקבלת קצבת שארים או תלויים, ולא עובדת.
  2. אשה נשואה שעובדת מחוץ לבית (שכירה או עצמאית)
  3. אשה נשואה שבן זוגה אינו מבוטח בביטוח זקנה ושארים (מאחר שלא תושב או עלה לאחר הגיל),
   גם אם לא עובדת.
  4. עגונה מזה שנתיים, גם אם לא עובדת.
  5. מקבלת קצבת נכות כללית.
  עקרת בית ואלמנה בת קצבה
  אבל, עקרת בית ואלמנה בת קצבה (ראה סעיף ההגדרות) אינן מבוטחות, אלא אם מבטחות
  עצמן בביטוח רשות, מיוזמתן.
  עקרת בית ואלמנה שמשתלמת לה גימלת ביטוח נכות - כן מבוטחות.

 2. תקופת אכשרה - זכאות לקצבת שארים
  1. תקופת האכשרה המזכה לקצבת שארים
   היא תקופה שבה היה אדם מבוטח כעובד מבוטח או כעובדת מבוטחת באחת מתקופות אלה:
   1. שניים עשר חודשים אחרונים לפני תאריך הפטירה
   2. עשרים וארבע חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים,
    בחמש השנים האחרונות לפני תאריך הפטירה
   3. תקופה של 60 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים
    שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר השנים האחרונות שקדמו לגיל המזכה אותו בקצבת הזקנה
   4. תקופה של 144 חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים
    שבהם היה אדם מבוטח.
   5. שישים חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, בעשר השנים האחרונות לפני תאריך הפטירה.
  2. עובד מבוטח או עובדת מבוטחת שנפטרו והיו אחד מאלה פטורים מתקופת אכשרה:
   1. מבוטח שעדיין לא מלאה שנה מהיום שנעשה תושב ישראל.
   2. מבוטח שעדיין לא מלאו לו 19 שנים.
   3. גרושה או אלמנה שנפטרה תוך שנה מיום שנתגרשה או שנתאלמנה.
   4. מבוטח שעיקר פרנסת בן זוגו או ילדיו היתה עליו.
   5. מבוטח שהניח אחריו ילד - לגבי אותו ילד.

 3. שארי הנפטר
  רק לשארי הנפטר מגיע קצבת שארים.
  השארים הינם: אלמנה, אלמן, ילד, בהתאם להגדרות שבחוק. (ראה מאמר "הגדרות").

 4. שולמו דמי ביטוח
  מבוטח בביטוח זקנה וקצבת שארים, למעט עקרת בית ואלמנה בת קצבה,
  ישתלמו בעדו דמי ביטוח זקנה ושאירים.מאמר זה כולל 4 חלקים:
א. זכאות לקצבת שארים או מענק שארים
ב. שיעור קצבת שארים
ג. מענק שארים
ד. תוספת השלמת הכנסה לקצבת שארים


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני