פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קצבאות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פועל כתאגיד מכוח חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה - 1995.
המוסד לביטוח לאומי עומד לפיקוחו הכללי של שר העבודה והרווחה, ונתון לביקורת של מבקר המדינה.
הרשות העליונה של המוסד לביטוח לאומי הינו המועצה.
יו"ר המועצה הינו שר העבודה והרווחה.

חוק הביטוח הלאומי הינו חוק סוציאלי המעניק זכויות לתושבי המדינה.
הזכויות הניתנות ע"י המוסד לביטוח לאומי הינם בסכומים נמוכים יחסית ולכן יש לראות בהם רובד ראשון
בלבד, בבניית המערך הכספי של הפרט והמשפחה.

המוסד לביטוח לאומי מעניק סוגים שונים של קצבאות כמו: ביטוח אימהות, ביטוח ילדים, דמי אבטלה,
ביטוח נפגעי עבודה, נפגעי תאונות, ועוד.
אנו נתרכז בשתי קצבאות:
 • קצבת זקנה
 • קצבת שארים

סכומי ביטוח קצבאות אלה המשולמים ע"י המוסד לביטוח לאומי בנויים בעיקר על שני סכומים בסיסיים:
 • הסכום הבסיסי לפי פסקה 3
  לפי סעיף 1 לחוק קיימים שלושה סכומים בסיסיים המעודכנים ב-1 לינואר של כל שנה לפי עליית המדד.
  סעיף 1 לחוק כולל שלוש פסקאות שכל אחת מתיחסת לקצבאות שונות.
  עבור קצבאות זקנה ושארים רלונטית פסקה 3.
  הסכום המופיע בפסקה 3 , נכון ל-אפריל 2008 הינו 7,352 ש"ח.
 • השכר הממוצע
  גם הגדרת השכר הממוצע מופיעה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי.
  "השכר הממוצע" הינו הממוצע של 3 חודשים אחרונים שלפני 1 בינואר של כל שנה שלגביהם יש נתונים
  בידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
  הממוצע מתיחס ל- שכר הממוצע למשרת שכיר.
  אם בתקופה שבין 3 חודשים אלו ל-1 בינואר ניתנה תוספת יוקר, גם היא תלקח בחשבון.
  לפי סעיף 2 לחוק מוסיפים לשכר הממוצע 1.05% - תוספת פריסה.
  השכר הממוצע לפי סעיף 2 לחוק, נכון ל- אפריל 2008 הינו 7,663 ש"ח.
הקצבאות המשולמות מחושבות כאחוזים מתוך שני מספרים אלו.
האחוזים משתנים לפי קריטריונים שמפורטים בחוק.

אחד הקריטריונים לזכאות לקצבאות הביטוח הלאומי הינו הגיל.
לכל קריטריון יש גילאים שונים, על פי תאריך הלידה.
הגילאים בחוק הינם על פי תאריך הלידה.
במאמר "טבלאות ביטוח לאומי" מרוכזים טבלאות שונות עם טווח גילאים.
בכדי להקל על שטף הקריאה במאמרים, הוצגו טווח הגילאים ע"י קו נטוי.
בנוסף קיים מאמר "ביטוח לאומי - נתוני קצבאות" המרכז נתונים לגבי גובה הקצבאות ,
ומאמר "ביטוח לאומי - הגדרות" המציג מספר הגדרות הרלוונטיות לקצבת זקנה ושארים.אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני