פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ייעוץ פנסיוני

שירותי ייעוץ פנסיוני של אשכול יועצים
מידע על שירותי ייעוץ פנסיוני הניתנים ע"י אשכול יועצים.
תחומי הייעוץ, מהות הייעוץ ועלות הייעוץ הפנסיוני.


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה- 2005 חוקק במסגרת
ההמלצות של ועדת בכר. החוק נותן מסגרת משפטית לפעילות של יועץ פנסיוני ומשווק פנסיוני.


מושגים והגדרות בחוק הפיקוח
המסמך כולל מספר מושגים והגדרות המופיעים בחוק הפיקוח
כמו: זיקה של אדם למוצר פנסיוני, גוף מוסדי, בעל רישיון, יועץ פנסיוני ועוד..


רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני
חובת הרישוי של העוסקים בייעוץ ובשיווק פנסיוני, תנאים למתן רישיון,
עמידה בבחינות מיקצועיות והשלמת התמחות, מתן ייעוץ פנסיוני ע"י בנקים.


חובות של יועץ פנסיוני וסוכן פנסיוני
יועץ פנסיוני המעניק ייעוץ פנסיוני חב מספר חובות כלפי הלקוח, הרשומים בחוק.
למשל: חובת אימון, חובת זהירות, הימנעות מניגוד ענינים, חובת סודיות.


הסכם ייעוץ פנסיוני עם הלקוח
יועץ פנסיוני יערוך הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני.
החוק מציין את הנושאים שיש לרשום בהסכם, את שכר הטירחה ליועץ הפנסיוני
ועמלת הפצה שהיועץ רשאי לגבות.


התאמת ייעוץ פנסיוני לצורכי הלקוח
בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח,
לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון, את מצבו הכספי ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין.


התקשרות יועץ פנסיוני עם גוף מוסדי ועם מעביד
יועץ פנסיוני רשאי לקבל עמלות הפצה מחברות הביטוח, קרנות הפנסיה וקופות הגמל עבור מוצרים
פנסיוניים שהוא משווק.


אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני