פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מיסוי קופות גמל

מיסוי קופות גמל
תנאי מיסוי קופות גמל והפטור ממס מופיעים בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א - 1961.
לפקודת מס הכנסה נילווים תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד - 1964
המפרטים את התנאים "האדמיניסטרטיביים" שבהם יש לעמוד כדי לזכות בהטבות מס.


מיסוי פיצויי פיטורים
המס על פיצויים הינו מרכיב חשוב של תחום מיסוי קופות גמל.
המאמר דן ברכיבי השכר בפיצויי פיטורים, השכר האחרון כבסיס לחישוב פיצויי פיטורים,
מיסוי פיצויי פיטורים, סכום פיצויים פטור ממס וסכום פיצויים החייב במס.


מיסוי פיצויי פטירה
רכיבי השכר בפיצויי פטירה, השכר האחרון כבסיס לחישוב פיצויי פטירה,
מיסוי פיצויי פטירה, סכום פיצויים פטור ממס וסכום פיצויים החייב מס.


פריסת מענק חייב במס
כאמור במאמרים הקודמים, יתכן שחלק מפיצויי הפיטורים או חלק מפיצויי פטירה יהיו חייבים במס.
ניתן להקטין את גובה המס ע"י פריסת מס לשנים אחורה או לשנים קדימה.


מיסוי קצבת פרישה
עקרונית, קיצבה הינה הכנסה החייבת במס. יחד עם זאת קיים פטור מתשלום מס על חלק מהקצבה.
המאמר מציג את חישוב הפטור ממס על קצבה וכולל דוגמאות מספריות.


מיסוי קצבת שארים
פטור מתשלום מס על קצבת שארים לפי סעיף 9(6ו) לפקודת מס הכנסה.
מדובר בקצבאות שארים המשתלמות ממעביד (פנסיה תקציבית)
או קופת גמל (קרנות פנסיה ופוליסות ביטוח לקיצבה).


מיסוי מענק פרישה וקצבה
נוסחת השילוב מחשבת את הפטור ממס כאשר אדם מקבל קצבת פרישה ומענק בעד אותן שנות עבודה.
בהתאם לנוסחה קיימות שתי אפשרויות: הקטנת הפטור על הקצבה או הקטנת הפטור על המענק.


נוסחת השילוב, בחירה בין אפשרויות
לפי נוסחת השילוב קיימות שתי אפשרויות שמהן יש לבחור: הקטנת הפטור על הקצבה או
הקטנת הפטור על המענק.
לצורך הבחירה יש לקחת בחשבון אינפלציה צפויה, לבצע היוון של הקצבאות ולפרוס מענק חייב.אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני