פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרן השתלמות, עמית שכיר

קרן השתלמות מוגדרת כקופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאיים לחברי קיבוץ
או לחברי מושב שיתופי.
קיימת גם קרן השתלמות מיוחדת למורים שהיא אחת מאלה:
    קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ
    קרן השתלמות למורים על יסודיים מורי סמינרים ומפקחים בע"מ
    קרן השתלמות למורים על יסודיים בע"מ

מלתחילה נועדה הקרן לצבור כספים שישמשו את העמית למימון השתלמויות בתחום עיסוקו.
עם הזמן הפכו קרנות ההשתלמות למסלול חסכון לטווח של 6 שנים, המזכה בהטבות מס, וזאת ללא קשר להשתלמות כלשהיא.
חלק מהעמיתים נוהגים למשוך את הכסף לאחר 6 שנים לשימושים שונים, שאין להם כל קשר לחסכון פנסיוני, כמו החלפת רכב.
עמיתים אחרים משאירים את הכספים בקופה ככספים נזילים לתקופות ארוכות יותר ולפעמים רואים בהם
כחסכון פנסיוני לטווח ארוך.

הפרשות לקרן השתלמות
 • הפרשות המעביד.
  הפרשות המעביד לקרן השתלמות הינה מהשכר הבסיסי של העובד ללא תוספות,
  ולא יותר משכר של 15,712 ₪ (נכון ל-1/2008).
  אחוז ההפרשה של המעביד הינו עד 7.5% מהשכר, ולעובד הוראה עד 8.4%.
  הפרשות שאינם לפי הכללים הנ"ל יהיו חייבים במס בידי העובד כהכנסת עבודה, בזמן הפרשתם,
  ולא יהיו הוצאה מוכרת למעביד.
 • הפרשות העובד.
  הפרשות העובד לקרן השתלמות יהיו לפחות שליש מהפרשות המעביד, קרי 2.5%.
  עובד שהינו עובד הוראה יפריש מחצית הסכום שהפריש המעביד, קרי 4.2%.

משיכת כספים - קרן השתלמות
שכיר יכול למשוך את הכספים שהצטברו בחשבון קרן השתלמות, ללא תשלום מס, בתנאים אלו:
 1. לאחר 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון.
 2. אם הגיע לגיל פרישה - לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון.
 3. אם שימשו הכספים להשתלמות- לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון.
 4. אם נפטר העובד- הזכאים יכולים למשוך את הכסף.
אם נמשך סכום כלשהוא מהחשבון, לא ניתן להמשיך ולהפריש אליו כספים נוספים.
במקרה זה ניתן לפתוח קרן השתלמות חדשה ולצבור שנות ותק חדשות.
אבל, אם נמשך סכום כסף לצורך השתלמות בישראל, שאינו עולה על שליש מהסכום שנצבר בקרן - לא רואים
בכסף שנמשך כ"משיכה", קרי ניתן להמשיך להפריש לאותה קרן השתלמות ולהנות מהותק שנצבר עד כה.

עמית המושך כספים לצורך השתלמות צריך לעמוד בנהלים ובהגדרות "השתלמות" כפי שמופיעים בתקנון קרן השתלמות.
העמית ימסור מידע ומסמכים לגבי ההשתלמות.
לכל קרן השתלמות יש ועדה שדנה בבקשות משיכת הכסף לצורכי השתלמות.
במילים אחרות, לא כל השתלמות תוכר כהשתלמות ע"י קרן ההשתלמות.

כספים שנמשכו מקרן השתלמות שלא לפי הכללים, יחוייבו במס במקור של 50%.
מס זה אינו סופי וניתן לבצע תיאום מס בהתאם להכנסות העמית.

ללא קשר למשיכת הכספים לפי הכללים או שלא לפי הכללים, סכומים שהופרשו החל מינואר 2003
שהינם מעבר להפקדה המוטבת ( שכר 15,720 נכון לינואר 2008),
חייבים במס ריווחי הון (רווח ריאלי שמעל למדד) של 15%.


הערות
ההתיחסות לקרן השתלמות מופיעה ב:
 • פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תשכ"א, 1961.
  סעיפים 3(ה), 9(16א')
 • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964.
  הגדרות, תקנה 19(ב2)
 • תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח - 1997

































אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני