פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

קרן השתלמות, עמית עצמאי

קרן השתלמות מוגדרת כקופת גמל שנועדה לתשלום דמי השתלמות לעובדים, לעצמאיים לחברי קיבוץ
או לחברי מושב שיתופי.

מלכתחילה נועדה קרן השתלמות לצבור כספים שישמשו את העמית למימון השתלמויות בתחום עיסוקו.
עם הזמן הפכו קרנות ההשתלמות למסלול חסכון לטווח של 6 שנים, המזכה בהטבות מס, וזאת ללא קשר להשתלמות כלשהיא.
חלק מהעמיתים נוהגים למשוך את הכסף לאחר 6 שנים לשימושים שונים, שאין להם כל קשר לחסכון פנסיוני, כמו החלפת רכב וכו'.
עמיתים אחרים משאירים את הכספים בקופה ככספים נזילים לתקופות ארוכות יותר ולפעמים רואים בהם
כחסכון פנסיוני לטווח ארוך.

הפרשות לקרן השתלמות
עמית עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד) יכול להפריש לקרן השתלמות עד 7% מהכנסתו הקובעת.
ה- 2.5% הראשונים לא יהיו הוצאה מוכרת.
יתרת ה-4.5% יהיו הוצאה מוכרת.
הכנסה קובעת הינה ההכנסה החייבת במס עד לתקרה של 224,000 ₪ בשנה. (נכון לינואר 2008).

משיכת כספים מקרן השתלמות
עצמאי יכול למשוך את הכספים שהצטברו בקרן השתלמות, ללא תשלום מס, בתנאים אלו:
  1. לאחר 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון.
  2. אם הגיע לגיל פרישה - לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון.
  3. אם שימשו הכספים להשתלמות- לאחר 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון.
  4. אם נפטר העובד- הזכאים יכולים למשוך את כספי קרן השתלמות.
אם נמשך סכום כלשהוא מהחשבון, לא ניתן להמשיך ולהפריש אליו כספים נוספים.
במקרה זה ניתן לפתוח קרן השתלמות חדשה ולצבור שנות ותק חדשות.
אבל, אם נמשך סכום כסף לצורך השתלמות בישראל, שאינו עולה על שליש מהסכום שנצבר בקרן - לא רואים
בכסף שנמשך כ"משיכה", קרי ניתן להמשיך להפריש לאותה קרן השתלמות ולהנות מהותק שנצבר עד כה.

עמית המושך כספים לצורך השתלמות צריך לעמוד בנהלים ובהגדרות "השתלמות" כפי שמופיעים בתקנון קרן השתלמות.
העמית ימסור מידע ומסמכים לגבי ההשתלמות.
לכל קרן השתלמות יש ועדה שדנה בבקשות משיכת הכסף לצורכי השתלמות.
במילים אחרות, לא כל השתלמות תוכר כהשתלמות ע"י קרן ההשתלמות.

כספים שנמשכו מקרן השתלמות שלא לפי הכללים, יחוייבו במס במקור של 50%.
מס זה אינו סופי וניתן לבצע תיאום מס בהתאם להכנסות העמית.

ללא קשר למשיכת הכספים לפי הכללים או שלא לפי הכללים, סכומים שהופרשו החל מדצמבר 2002
שהינם מעבר להפקדה המוטבת ( הכנסה 15,720 נכון לינואר 2008),
חייבים במס ריווחי הון (רווח ריאלי שמעל למדד) של 15%.


הערות
ההתיחסות לקרן השתלמות מופיעה ב:
  • פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) תשכ"א, 1961.
    סעיפים 3(ה2), 9(16א'), 9(16ב'), 17(5א').
  • תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד - 1964.
    הגדרות.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני