פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח גימלא

המונח האנגלי לביטוח זה הינו Annuity Insurance.
במהותו ביטוח גימלא הינה תוכנית חסכון, שלעיתים מתווסף לה ביטוח למקרה מוות ולפעמים לא.
בהגיע המבוטח לגיל הפרישה, או לגיל אחר שנקבע בפוליסה, הוא מקבל קצבה חודשית לכל ימי חייו.
בקבלת קצבה חודשית לכל החיים נחסכת מהמבוטח הדאגה לתכנן את הכנסתו החודשית בתקופת הפנסיה, שהרי יקבל קצבה קבועה וידועה מראש כל זמן שחי.
זאת לעומת ביטוח מעורב או ביטוחים הוניים אחרים בהן המבוטח מקבל בגיל הפרישה סכום כסף חד פעמי שיופקד בבנק ואותו צריך לנהל, קרי לבחור תוכנית השקעה, לקבוע את רמת הסיכון בתוכנית ולהעריך את מס' השנים שיחיה כדי לדעת כמה כסף למשוך כל חודש כך שיספיק לכל החיים.
קיימים 4 סוגים של ביטוחי גימלא, כלהלן:

גימלא א'
בתוכנית זו המבוטח משלם פרמיה חודשית קבועה ושוטפת עד תאריך שנקבע בביטוח, בדר"כ גיל פרישה לפנסיה.
החל מגיל פרישה תשולם קצבה חודשית וקבועה, כל זמן שיחיה.
בביטוח זה אין ביטוח למקרה מוות עד גיל הפרישה לפנסיה.
אם נפטר המבוטח לפני הגיעו לגיל הפנסיה יקבלו השארים את ערך הפדיון - סכום שמבוסס על סך ההפרשות
שנצברו מתחילת הביטוח ועד הפטירה.

גימלא ב'
גם בביטוח גימלא ב' מופרשת פרמיה חודשית קבועה עד הפרישה לפנסיה.
החל מגיל פרישה יקבל במבוטח קצבה חודשית וקבועה, כל זמן שיחיה.
אבל בביטוח זה יש גם מרכיב של ביטוח למקרה מוות עד גיל פרישה, בגובה של 50 או 75 או 100 גימלאות חודשיות.
אם נפטר המבוטח לפני הגיעו לגיל הפנסיה יקבלו השארים את הסכום הגבוה מבין השניים:
  • הביטוח למקרה מוות (50/75/100) קצבאות
  • ערך הפדיון - סכום שמבוסס על סך ההפרשות שבוצעו עד הפטירה.
ברור שגימלא ב' תהיה נמוכה מגימלא א' מאחר שחלק מהפרמיה מיועד לרכישת ביטוח חיים.

גימלא ג'
בביטוח גימלא ג' אין פרמיות שוטפות אלא פרמיה חד פעמית.
המבוטח מפקיד סכום כסף, כסף זה נשאר בחברת הביטוח עד גיל פרישה וצובר ריבית והצמדה, והחל מגיל פרישה לפנסיה הוא יקבל קצבה חודשית הנגזרת מהחסכון שנצבר.
בגימלא ג' אין מרכיב של ביטוח חיים.
ביטוח זה נוצל לא פעם להפקדת כספים בביטוח מנהלים כאשר שכיר קיבל תוספת חד פעמית למשכורתו.
מאחר שבביטוח מעורב או גימלא א' ההפרשה הינה קבועה ואין טעם להפריש יותר מאחר שזכויות המבוטח לא גדלות,
אזי פרמיות הנובעות מתוספות חד פעמיות לשכר הועברו לגמלא ג'.

גימלא ד'
גם בביטוח גימלא ד' קיימת הפקדה חד פעמית.
אלא שבתוכנית זו חב' הביטוח משלמת את הקצבה החל מהחודש שלאחר ההפקדה.
ביטוח גימלא ד' עונה לצורך של הפיכת סכום הוני שמקבל אדם בגיל הפרישה לפנסיה לקצבה חודשית.
בצורה זו נחסך מהמבוטח "כאב הראש" של ניהול הכספים ההוניים.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני