פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

ביטוח חיים עדיף

המבנה של ביטוח חיים עדיף
לביטוח עדיף שמות נוספים כמו: יותר, מיטב, מניב, עדי.
לעומת ביטוחים כמו מעורב וגמלא שהינם ביטוחים "קשיחים", מבנה הפוליסה של עדיף הינו "גמיש".
כך נפתרו מספר בעיות שהיו בביטוחים הקשיחים, כפי שיובהר להלן.
בביטוח חיים עדיף קיים מבנה בסיסי שמחלק את הפרמיה לשני חלקים:
 • חלק מהכסף מיועד לחסכון, וזה החלק העקרי של הפרמיה
 • וחלק מהכסף מיועד לרכישת ביטוח חיים.
חלוקת הפרמיה בין חסכון לריזיקו השתנתה לאורך השנים על פי שנת הוצאת הפוליסה.
כך קיימות פוליסות עם מבנה בסיסי 72/28 כלומר 72% מהפרמיה מיועדת לחסכון ו-28% לרכישת ריזיקו,
ופוליסות עדיף עם מבנה בסיסי של 75/25 ו-80/20.
בנוסף למבנה הבסיסי קיימות שתי אופציות שבעזרתן יכול המבוטח לשנות חלוקה זו וכך לשלוט על
גובה סכום ביטוח החיים וגובה החסכון:
 • חסכון טהור.
  ניתן לקבוע שאחוז מסויים מהפרמיה יופרש לחסכון בלבד, ורק יתרת הפרמיה
  תועבר לביטוח עדיף הבסיסי לפי החלוקה של 72/28 למשל. בכך מגדילים את החסכון הכולל ומקטינים
  את סכום הביטוח הנרכש.
 • מינימום סכום ביטוח למקרה מוות.
  ניתן לקבוע שבמקרה מוות הסכום שחברת הביטוח תשלם לא יהיה נמוך מסכום שייקבע ע"י המבוטח.
  באופציה זו נרכש אוטומטית סכום ביטוח נוסף המשלים את הפער בין הביטוח הרגיל של הפוליסה לסכום הביטוח הנדרש.
שני חלקי הפוליסה (חסכון וביטוח) מנוהלים במקביל.
החסכון גדל לאורך השנים כפונק' של הפרמיה השוטפת המיועדת לחסכון ושל התשואה על החסכון.
סכום הביטוח הנרכש קטן עם השנים מאחר שחלק הפרמיה המיועד לרכישת הביטוח הינו קבוע (למשל 28% מהפרמיה) אבל עלויות הביטוח גדלות ככל שהמבוטח מבוגר יותר.
בפטירה יקבלו המוטבים סכום המורכב משני חלקים:
 • החסכון שנצבר עד הפטירה, בפוליסת עדיף.
 • סכום הביטוח שנרכש לפי גיל המבוטח בעת פטירתו. (בחלק מהפוליסות גם גיל תחילת הביטוח משפיע על סכום הביטוח).
מאחר ששני חלקי הפוליסה (חסכון וביטוח) משתנים בצורה הפוכה לאורך שנות הפוליסה, אזי ציור גרף של
סכום הביטוח למוטבים (חסכון + ביטוח) כפונק' של מס' השנים של הפוליסה יראה שבאמצע חיי הפוליסה
סכום הביטוח למוטבים נמוך מאשר בתחילת הפוליסה ובסופה.
אם המבוטח מגיע לגיל הפרישה בחיים, יקבל רק את החסכון שנצבר בפוליסה עדיף.


מאמר זה כולל 2 חלקים:
א. המבנה של ביטוח חיים עדיף.
ב. יתרונות ביטוח עדיף.
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני