פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מושגים בביטוח פנסיה וגמל

להלן מובאת רשימת מושגים בנושאי ביטוח, פנסיה וגמל.
בתיאור המושגים לא נצמדתי להגדרות המשפטיות, אלא ניסיתי לתת הסבר פשוט שיעזור בהבנת המאמרים שבאתר.
מאחר שתחום הביטוח והפנסיה הינו רחב, לא ניתן לכלול בו את כל המושגים.
אני מקווה שהמושגים החשובים נמצאים ברשימה.
אגרת חוב (אג"ח)
מסמך שמנפיקה חברה או המדינה, המעיד על קיומו של חוב כספי כלפי מי שמחזיק במסמך, ומגדיר את תנאי החוב. זהו אפיק השקעה בו המשקיע מלווה כסף לחברה או למדינה, לתקופה מסויימת, שבסיומה מוחזרת הקרן בתוספת ריבית. לרוב, רמת הסיכון בהשקעה באג"ח הינו נמוך יחסית לרמת הסיכון במניות, אבל גם התשואה נמוכה יחסית.
אגרת חוב ממשלתית
אגרת חוב שהונפקה ע"י המדינה.
אגרת חוב קונצרנית
אגרת חוב שהונפקה ע"י חברה עסקית.
אובדן כושר עבודה
מצב בו נשלל מהמבוטח היכולת לעבוד, בעקבות ארוע של מחלה או תאונה. שלילת יכולת העבודה של 75% ומעלה הינה אובדן כושר עבודה מוחלט. שלילת יכולת העבודה בטווחים של 25% עד 74% הינה אובדן כושר עבודה חלקי. יש לתת תשומת לב להגדרות של "עבודה" המופיעות בפוליסת הביטוח. ניתן לאמר שפוליסת א.כ.ע נסובה על הגדרה זו. הגדרה לא מתאימה תשאיר את המבוטח ללא כל פיצוי, למרות תשלום פרמיות במשך שנים.
ארוע מזכה
ארוע המזכה את המבוטח או השארים בכספים הנמצאים בקרן הפנסיה או בפוליסה. למשל, הגעה של המבוטח לגיל פרישה, פטירה או אובדן כושר עבודה.
ביטוח
תהליך בו מועבר סיכון כלכלי של יחיד לידי קבוצה של אנשים. פרקטית - הקבוצה הינה חב' ביטוח, המקבלת תשלומים "קטנים" (פרמיות) ממבוטחים רבים ומשלמת רק לאותם מבוטחים שלהם קרה אותו ארוע (המוגדר בפוליסה) שגרם לנזק כלכלי.
ביטוח חיים ריזיקו
ביטוח בו זכאים המוטבים לסכום כספי, בפטירת המבוטח לפני תום תקופת הביטוח. הפרמיה משתנה מידי שנה (ריזיקו 1) או מידי 5 שנים (ריזיקו 5) מאחר שהסיכוי למוות גדל עם הגיל. בביטוח זה אין מרכיב חסכון.
ביטוח מוות מתאונה
ביטוח בו זכאים המוטבים לסכום כספי הביטוח, אם המבוטח מת מתאונה בלתי צפויה שנגרמה ע"י גורם חצוני. מאחר שהסיכון למוות מתאונה הינו נמוך יחסית למוות "רגיל" אזי הפרמיה לביטוח זה נמוכה. ביטוח זה משווק בדר"כ כביטוח נלווה לביטוחי חיים אחרים.
ביטוח מנהלים
שם כולל לפוליסות ביטוח שהינן קופת גמל, המיועדות לשכירים. ההפרשות לפוליסה הינן של העובד והמעביד, ומזכות בהטבות מס.
ביטוח מעורב
תוכנית המשלבת חסכון עם ביטוח חיים. המאפיין ביטוח זה הינו קבלת סכום כסף זהה בשני המצבים: בהגיע המבוטח לתום תקופת הביטוח (בדר"כ גיל 65 או 70) או אם נפטר לפני תום תקופת הביטוח. בדר"כ פוליסה זו אינה כדאית למבוטח, ויש לשקול הקפאת הפוליסה.
בעל הפוליסה
האדם המתקשר עם חב' הביטוח, המשלם את הפרמיה, ושיכול לדרוש מחב' הביטוח לבצע שינויים בפוליסה. הוא גם יקבל את ערך פדיון הפוליסה (אם תיפדה וישאר בה כסף), אלא אם נאמר אחרת.
גיל פרישה
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל גמלה.
לגבר- גיל 67. (ומי שנולד לפני 4/1942 בין 65 ל-67, לפי טבלה בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004)
לאישה- גיל 64. (ומי שנולדה לפני 5/1953 בין 60 ל-64, לפי טבלה בחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004).
גיל פרישת חובה
הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו.
לגבר ולאישה - גיל 67. (ומי שנולד לפני 4/1942, בין 65 ל-67, לפי טבלה בחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004)
גיל פרישה מוקדמת
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל גמלה מופחתת.
לגבר- גיל 60.
לאישה - גיל 60. (ומי שנולדה לפני 5/1955, בין 56 ו-8 חודשים עד 60, לפי טבלה בחוק גיל פרישה, התשס"ד - 2004).
גימלה
קבלת החסכון שנצבר בפוליסה כהכנסה חודשית לאורך השנים.
דמי ביטוח
תשלום חודשי, שנתי או חד פעמי שמשלם בעל הפוליסה לחב' הביטוח.
דמי ניהול
סכומים המנוכים מחשבונו של המבוטח/ עמית והמיועדים לניהול קופת הגמל ולרווחים של הגוף המנהל. דמי הניהול מחולקים לשני סוגים: דמי ניהול מההפרשות ודמי ניהול מהחסכון.
דמי ניהול מההפרשות
סכומים המנוכים מההפרשות השוטפות של המבוטח/ עמית והמיועדים לניהול קופת הגמל ולרווחים של הגוף המנהל.
דמי ניהול מהחסכון
סכומים המנוכים מהחסכון הנצבר של המבוטח/ עמית והמיועדים לניהול קופת הגמל ולרווחים של הגוף המנהל. דמי ניהול אלו הולכים וגדלים ככל שמפרישים לקופת הגמל יותר שנים.
דף פרטי ביטוח
מסמך שהינו חלק מהפוליסה המפרט את הנתונים האישיים של המבוטח ופרטי הביטוח כמו: שם המבוטח, תאריך לידה, סכום הביטוח, גובה הפרמיה, תאריך תחילת הביטוח וסיומו, הביטוחים הנכללים בפוליסה.מאמר זה כולל 5 חלקים:
א. מושגים בפנסיה ביטוח וגמל, אותיות א'-ד'
ב. מושגים בפנסיה ביטוח וגמל, אותיות ה'-מ'
ג. מושגים בפנסיה ביטוח וגמל, אותיות נ'-פ'
ד. מושגים בפנסיה ביטוח וגמל, אותיות ק'-ק'
ה. מושגים בפנסיה ביטוח וגמל, אותיות ש'-ת'
אשכול יועצים
ביטוח פנסיוני