פנסיה ביטוח גמל

מפת אתר אודות ייעוץ פנסיוני צור קשר

מקורות מידע

תחום הביטוח הפנסיוני נשען על חוקים המחוקקים ע"י הכנסת ותקנות וצווים המוצאים ע"י שרי הממשלה
בתוקף סמכותם על פי חוקים אלה.
להלן מובאת רשימת חוקים ותקנות וכן כתובות של אתרי אינטרנט המספקים מידע רלוונטי בתחום הביטוח הפנסיוני.

חוקים
חוק חוזה הביטוח, התשמ"א- 1981
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963
פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א-1961
חוק שירות המדינה (גמלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970
חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995

תקנות
תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), תשכ"ד-1964

אתרים
משרד האוצר.
פרוט חוקים ותקנות

משרד האוצר.
השוואת תשואות קופות גמל: גמל-נט, ביטוח-נט, פנסיה-נט
מידע על קרנות פנסיה, ביטוחים וקופות גמל.

נציבות שירות המדינה.
מציג את התקשיר - תקנון שירות המדינה.
בפרק 8 - פרישה מן השרות וזכויות פרישה, מפורטים זכויות הפורשים בפנסיה תקציבית.

חילן טק.
חוקים, תקנות ופקודת מס הכנסה

המוסד לביטוח לאומי.
זכויות המבוטחים בביטוח לאומי

עמיתים.
תקנון קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר (קרנות גרעוניות)
http://www.mof.gov.il/hon/2001/law/laws.asp


http://www.mof.gov.il/http://www.civil-service.gov.il/Civil-Service
http://www.hilan.co.il/calc/Legislation.aspx?type=law#Hpension

http://www.btl.gov.il


http://www.mpv.co.il

יועצים פנסיוניים
פורשור מומחים בע"מ - תאגיד ייעוץ פנסיוני
מאניפלאס בע"מ

http://www.forsure.org
http://www.moneyplus.co.ilאשכול יועצים
ביטוח פנסיוני